بـخـش اول  فصل اول:  اقتصاد چیست؟ 1-      منبع رفع نيازهاي مادي انسان در زندگي چيست؟ (دانش) 2-      دليل فعاليت و تلاش اقتصادي انسان چيست؟ (دانش) 3-      به چه دليل گفته مي‌شود انسان موجودي سيري ناپذير است؟ با ذكر مثال توضيح دهيد. (درك و فهم) 4-      4 نمونه از نيازهاي مختلف انسان را نام ببريد. (دانش) 5-      به 2 نكته مهم درباره‌ي منابع و امكانات موجود در جهان اشاره كنيد؟ با ذكر مثال براي هر كدام. (دانش و درك و فهم و كاربرد) 6-      منظور از «قابليت مصرف متعدد» در مورد منابع و امكانات چيست؟ با ذكر 2 نمونه (درك و فهم و كاربرد) 7-      به چه دليل انسان بايد ابتدا آن گروه از نيازهاي خود را كه اولويت بيشتري دارند برطرف سازد؟ (درك و فهم) 8-      بهترين روش استفاده از منابع و امكانات كدام است؟ (دانش) 9-      دليل بوجود آمدن «انديشه‌ي اقتصادي» در زندگي انسان چيست؟ (درك و فهم) 10-   تصوير ساده‌اي از اقتصاد جامعه را ارائه دهيد؟ (دانش) 11-   4 نمونه از پرسش‌هايي را كه در محدوده مطالعات اقتصادي قرار مي‌گيرند را بيان كنيد؟ (دانش) 12-   4 مورد از موضوعات مورد بحث علم اقتصاد را نام ببريد؟ (دانش) 13-   اقتصاد دانان چگونه به مطالعه مسائل اقتصادي موجود در جامعه‌ مي‌پردازند؟ (درك و فهم) 14-   آيا اقتصاد علم است؟ چرا؟ (درك و فهم) 15-   علم اقتصاد را تعريف كنيد؟ (دانش) 16-   به 3 نكته‌ي مهم در تعريف علم اقتصاد اشاره كنيد؟ (دانش) 17-   هدف علم اقتصاد چيست؟ (دانش) 18-   اهميت اقتصاد از ديدگاه اسلام را بيان كنيد؟ (درك و فهم) 19-   يكي از علل اهميت روز افزون مسائل اقتصادي در جهان امروز چيست؟ (درك و فهم) 20-   دلايل محدوديت منابع چيست؟ ذكر 2 مورد. (درك و فهم) 21-   كالا چيست؟ با ذكر مثال. (دانش) 22-   خدمات چيست؟ با ذكر مثال. (دانش) 23-   شباهت و تفاوت كالا و خدمات را مشخص نمائيد. با ذكر مثال براي هر كدام. (تجزيه و تحليل) 24-   كالاهاي مصرفي را تعريف كنيد؟ با ذكر مثال. (دانش) 25-   كالاهاي واسطه‌اي را تعريف كنيد؟ با ذكر مثال. (دانش) 26-   كالاهاي ضروري را تعريف كنيد؟ با ذكر مثال. (دانش) 27-   كالاهاي تجملي را تعريف كنيد؟ با ذكر مثال. (دانش) 28-   هزينه فرصت را تعريف كنيد؟ با ذكر مثال. (دانش) 29-   در يك زمين كشاورزي با امكان كاشت دو محصول گندم و پنبه، هزينه فرصت كاشت گندم چگونه به دست مي‌آيد. (كاربرد) فصل دوم:  آشنایی با شاخص های اقتصادی 1-      به چه دليل ميزان توليد كالا و خدمات در جامعه نشان دهنده‌ي قدرت اقتصادي آن جامعه است. (درك و فهم) 2-      به چه دليل دولتها سعي مي‌كنند با به كارگيري سياستهاي گوناگون توليد كالا و خدمات را در جامعه افزايش دهند؟ (درك و فهم) 3-      حسابداري ملي را تعريف كنيد؟ (دانش) 4-      بررسي و اندازه‌گيري ميزان فعاليتهاي اقتصادي در سطح ملي در چه شاخه‌اي از مطالعات اقتصادي انجام مي‌پذيرد؟ (دانش) 5-      موارد مورد بررسي در حسابداري ملي چيست؟ ذكر 4مورد. (دانش) 6-      اهميت حسابداري ملي چيست؟ (درك و فهم) 7-      منظور از «توليد كل» در جامعه چيست؟ (دانش) 8-      دليل اهميت آگاهي از ميزان توليد كالا و خدمات در جامعه چيست؟ (درك و فهم) 9-      از ديدگاه حسابداري ملي فعاليت توليدي را تعريف كنيد؟ (دانش) با ذكر مثال. (كاربرد) 10-   آيا فعاليت موسساتي كه به عرضه‌ي ميوه و سبزيجات بسته‌بندي شده مي‌پردازند فعاليت توليدي محسوب مي‌شود؟ چرا؟ (درك و فهم) 11-   آيا فعاليتهاي خدماتي نيز با عنوان توليد شناخته مي‌شوند چرا؟ (درك و فهم) 12-   آيا حمل محصولات كشاورزي به مراكز مصرف و عرضه‌ي آن در سطح جامعه كار توليدي به حساب مي‌آيد؟ چرا؟ (درك و فهم) 13-   4شرط براي محاسبه و سنجش فعاليتهاي توليدي در حسابداري ملي بنويسيد؟ (دانش) 14-   شرط «از بازار عبور كند» براي محاسبه فعاليتهاي توليدي در حسابداري ملي را توضيح دهيد؟ با ذكر مثال. (دانش و درك و فهم) 15-  اگر لوازم خانگي منزل شما به تعمير نياز داشته باشد و پدر شما خودش آنها را تعمير كند، آيا يك فعاليت توليدي صورت گرفته است و ارزش آن در حسابداري ملي محاسبه مي‌شود؟ چرا؟ (كاربرد) 16-   به چه دليل فعاليتهايي كه به توليد كالا يا خدمات «نهايي» منتهي شوند در حسابداري ملي مورد محاسبه قرار مي‌گيرند؟ (درك و فهم) 17-   در محاسبه‌ي توليد كل جامعه از ارزش كالاهاي واسطه‌اي استفاده مي‌شود يا كالاهاي نهايي؟ چرا؟ (درك و فهم) 18-   كداميك از فعاليتهاي زير در حسابداري ملي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد؟ چرا؟ (كاربرد) الف) توليد موتور اتومبيل                        ب) توليد اتومبيل 19-   در حسابداري ملي، همه‌‌ي اشكال توليد با يك معيار سنجيده مي‌شود آن معيار كدام است؟ (دانش) 20-   شرط «توليد در محدوده‌ي مكاني معيني صورت گيرد» در حسابداري ملي به چه معناست؟ (دانش) 21-   تفاوت توليد داخلي و توليد ملي چيست؟ (تجزيه و تحليل) 22-        فعاليت توليدي يك فرد ايراني در خارج از كشور، توليد ناخالص داخلي ايران محسوب مي‌شود يا توليد ناخالص ملي؟ چرا؟ (كاربرد) 23-   توليد توسط خارجيان مقيم ايران جزء توليد ناخالص داخلي ايران محسوب مي‌شود يا توليد ناخالص ملي؟ چرا؟ (كاربرد) 24-   در محاسبه كدام شاخص اقتصادي، توليد آن گروه از مردم كشور كه در خارج اقامت دارند منظور نمي‌گردد؟ (دانش) الف) توليد ناخالص داخلي                       ب) توليد ناخالص ملي 25-   چرا فعاليتهاي توليدي كه در حسابداري ملي مورد محاسبه قرار مي‌گيرند بايد قانوني و مجاز باشند؟ ذكر 2 دليل. (درك و فهم) 26-   فعاليتهاي غيرقانوني نظير قاچاق كالا جزء توليد كشور محاسبه نمي‌شود؟ ذكر 2 دليل. (درك و فهم) 27-   مفهوم استهلاك سرمايه را توضيح دهيد؟ (دانش) 28-   منبع تامين هزينه‌هاي جاي گزيني سرمايه‌هاي فرسوده شده يك كشور چيست؟ (دانش) 29-   منظور از هزينه‌ استهلاك سرمايه چيست؟ (دانش) 30-   تفاوت توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي چيست؟ (تجزيه و تحليل) 31-   توليد خالص ملي چگونه محاسبه مي‌شود؟ (دانش)  32-  در يك جامعه فرضي كالاهاي زير در مدت يك سال توليد شده است، با توجه به رقم توليدات، توليد ناخالص داخلي و توليد خالص داخلي را محاسبه كنيد؟ (كاربرد) الف) مواد غذايي 50تن از قرار هر تن 3000000 ريال   ب) ماشين‌آلات 500 دستگاه از قرار هر دستگاه 5000000 ريال ج) پوشاك 1500 عدد از قرار هر عدد 50000 ريال   د) خدمات ارائه شده ارزش پوشاك  هـ) هزينه استهلاك ارزش ماشين‌آلات 33-   شاخص‌هاي زير به اختصار چه ناميده مي‌شوند؟ (دانش)  الف) توليد ناخالص ملي                ب) توليد ناخالص داخلي   34- «توليد ناخالص ملي» را تعريف كنيد؟ (دانش)   35- «توليد ناخالص داخلي» را تعريف كنيد؟ (دانش) 36- براي انجام تحليل‌هاي مختلف اقتصادي از وضعيت كشورها از چه شاخص‌هايي استفاده مي‌شود؟ (دانش) 37- كدام شاخص‌ها در تعريف با هم تفاوت دارند اما معمولا مقدار آنها به هم نزديك است؟ (دانش) 38- درآمد ملي سرانه نشاندهنده چيست؟ (دانش) 39- درآمد ملي را تعريف كنيد؟ (دانش) 40- اقلام مختلف درآمدي را نام ببريد؟ (دانش) 41- چگونه مي‌توان شاخص‌هاي اقتصادي را به صورت سرانه محاسبه كرد؟ (دانش) 42- درآمد سرانه چگونه محاسبه مي‌شود؟ (دانش) 43- منظور از توليد سرانه و درآمد سرانه چيست؟ (دانش) 44- به چه دليل محاسبه‌ي شاخص‌ها به صورت سرانه مي‌تواند معيار بهتري براي مقايسه‌ي سطح زندگي و رفاه افراد جوامع مختلف باشد؟ (درك و فهم) 45- تصويري ساده از اقتصاد جامعه را رسم كنيد كه بوسيله آن بتوان ارزش كل توليدات جامعه را به روش هزينه‌اي و درآمدي محاسبه كرد؟ (دانش) 46- روش هزينه‌اي را در محاسبه‌‌ي ارزش كل توليدات جامعه با رسم شكل توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 47- روش درآمدي را در محاسبه‌ي ارزش كل توليدات جامعه با رسم شكل توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 48- «روش توليد» يا «روش ارزش افزوده» را در محاسبه‌ي ارزش كل توليدات جامعه با ذكر يك مثال شرح دهيد؟ (درك و فهم) 49- چرا براي محاسبه توليد كل جامعه حداقل از 2 روش استفاده مي‌كنند؟ (درك و فهم) 50- براي محاسبه ارزش كل توليدات جامعه چه روشهايي وجود دارد آنها را نام ببريد؟ (دانش) 51- ميزان توليد كل جامعه در طي سه سال متوالي به ترتيب 1000، 1100، 1250 ميليارد ريال مي‌باشد آيا افزايش اين ارقام را مي‌توان به حساب افزايش مقدار توبيد كل جامعه گذاشت؟ به چه دليل؟ (درك و فهم) 52- براي جلوگيري از اشتباه ناشي از افزايش قيمت در محاسبه‌ي توليد كل جامعه چه بايد كرد؟ (درك و فهم) 53- براي ارزيابي وضعيت اقتصادي كشور از كدام شاخص استفاده مي‌گردد‌‌‌‌‌‌‌‌؟ به چه دليل؟ (درك و فهم) الف) محاسبه توليد كل به قيمت جاري                   ب) محاسبه توليد كل به قيمت ثابت بـخـش دوم( تولید ) فصل اول:   توليد و عوامل توليد 1-      كالاها و خدماتي كه مورد استفاده‌ي ما قرار مي‌گيرند چگونه تهيه مي‌شوند؟ با ذكر مثال. (درك وفهم و كاربرد) 2-      توليد را تعريف كنيد.(دانش) 3-      آيا محصولات مؤسسات توليدي تماما به مصرف خانوارها مي‌رسد؟ توصيح دهيد. (درك و فهم) 4-   چه ارتباطي بين توليد كنندگاني كه محصولاتشان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به مصرف مردم مي‌رسد وجود دارد؟ با ذكر مثال. (درك و فهم و كاربرد) 5-   به چه دليل صاحبان مشاغل مختلف به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و در نتيجه مصرف كنندگان دچار كمبود و دشواري‌هاي حاصل از آن نمي‌شوند؟توضيح دهيد. (درك و فهم) 6-      توليد كنندگان با چه هدفي به توليد و عرضه كالا و خدمات مورد نياز مردم مي‌پردازند؟ (دانش) 7-      «هزينه‌هاي توليد» چيست؟ (دانش) با ذكر مثال. (كاربرد) 8-      «درآمد» چيست؟ (دانش) 9-      در چه صورت توليد كننده از فعاليت خود سود برده است؟ (درك و فهم) 10-   سود چگونه محاسبه مي‌شود؟ (دانش) 11-  اگر توليد كننده‌اي در طول يك دوره‌ي زماني معين (مثلا يك سال) براي فعاليتهاي توليدي خود ده ميليون ريال هزينه كرده باشد و كالاهاي توليد شده را به مبلغ 12ميليون ريال بفروشد چقدر سود برده است؟ (كاربرد) 12-   در چه صورت توليد كننده متحمل زيان مي‌شود؟ (درك و فهم) 13-   توليد كنندگان چگونه مي‌توانند از وضعيت زيان دوري كنند؟ (يا سود خود را افزايش دهند) (درك و فهم) 14-   توليد كنندگان از چه راههايي مي‌توانند هزينه‌هاي توليد خود را كاهش دهند؟ (درك و فهم) 15-   توليد كنندگان چگونه مي‌توانند درآمد خود را افزايش دهند؟ (درك و فهم) 16-  توليد كنندگاني كه به جاي كسب سود در كوتاه مدت به فكر سود در سالهاي آينده هستند ممكن است چه اقداماتي را انجام دهند؟ (درك و فهم) 17-   چرا گروهي از توليد كنندگان ممكن است كالاهايشان را با قيمتي پائين‌تر عرضه كنند؟ (درك و فهم) 18-   چرا گروهي از توليد كنندگان بجاي كاهش در هزينه‌هاي توليد سعي در تهيه و عرضه‌ي كالاهايي با كيفيت بهتر دارند؟ (درك و فهم) 19-   به چه علت بعضي از توليد كنندگان از بخشي از سود فعلي خود صرف نظر مي‌كنند؟ (درك و فهم) 20-   عوامل توليد كدامند؟ آنها را نام ببريد. (دانش) 21-   آيا نيازهاي توليد كنندگان كالاهاي مختلف با هم يكسان است؟ با ذكر مثال توضيح دهيد. (درك و فهم و كاربرد) 22-   نيازهاي عمده‌ي توليد كنندگان كالا و خدمات مختلف را به چه دسته اصلي مي‌توان تقسيم‌بندي كرد؟ آنها را نام ببريد. (دانش) 23-   به چه دليل منابع طبيعي به عنوان يكي از عوامل توليد در نظر گرفته مي‌شود؟ (درك و فهم) 24-   منابع طبيعي در اقتصاد با چه عنوان ديگري معرفي مي‌شود؟ (دانش) 25-   به چه دليل نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل توليد در نظر گرفته مي‌شود؟ (درك و فهم) 26-   به چه دليل نقش نيروي انساني در جريان توليد بسيار مهم است؟ (درك و فهم) 27-   نيروي انساني را با توجه به تجربيات و مهارت‌ها و تحصيلات به چند دسته مي‌توان طبقه‌بندي كرد آنها را نام ببريد؟ (دانش) 28-   از نيروي انساني در اقتصاد با چه عنوان ديگري ياد مي‌شود؟ (دانش) 29-   انسان براي بهره‌برداري از منابع طبيعي به چه چيزهايي نيازمند است؟ (دانش) 30-   «سرمايه‌» را تعريف كنيد؟ (دانش) 31-   توليد كنندگان جريان توليد را چگونه شكل مي‌دهند؟ (درك و فهم) 32-   «سرمايه مالي» چيست؟ (دانش) 33-   پولي كه توليد كنندگان براي خريد عوامل توليد مي‌پردازند با چه عنوان‌هايي نصيب خانواده‌ها مي‌شود؟ (دانش) 34-   كداميك از عوامل توليد مهمتر است؟ به چه دليل. (درك و فهم)  فصل دوم :   بازار 1-      هدف توليد كنندگان از توليد كالا و خدمات چيست؟ (دانش) 2-      انگيزه مصرف كنندگان از خريد كالا و خدمات چيست؟ (دانش) 3-      منظور از رفتار اقتصادي توليد كنندگان و مصرف كنندگان چيست؟ (درك و فهم) 4-      عوامل موثر در تصميم‌گيري مصرف كنندگان براي خريد كالا چيست؟ 4 مورد (دانش) 5-      مهمترين عامل موثر در تصميم مصرف‌كنندگان براي خريد يك كالا چيست؟ (دانش) 6-      رابطه بين قيمت يك كالا و مقدار خريد آن بوسيله‌ي مصرف‌كنندگان چگونه است؟ (درك و فهم) 7-      چرا قيمت يك كالا و مقدار تقاضا براي آن با هم رابطه‌ي معكوس دارند؟ ذكر 2 دليل (درك و فهم) 8-      با اعداد فرضي در يك جدول دو ستوني مقدار تقاضا را به ازاي قيمتهاي مختلف نشان دهيد و منحني تقاضا را رسم كنيد؟ (تركيب) 9-      منحني تقاضا نشان دهنده‌ي چيست؟ (دانش) 10-   نزولي بودن منحني تقاضا به چه معناست؟ (درك و فهم) 11-   تصميم توليدكنندگان در مورد ميزان توليد يك كالا از چه عواملي تاثير مي‌پذيرد؟ ذكر 3مورد (دانش) 12-   مهمترين عامل موثر بر ميزان توليد توسط توليدكنندگان چيست؟ (دانش) 13-   رابطه بين قيمت و ميزان توليد كالا چگونه است؟ (درك و فهم) 14-   به چه دليل به افزايش قيمت يك كالا، ميزان توليد و عرضه آن افزايش مي‌يابد؟ ذكر 2 دليل (درك و فهم) 15-  در يك جدول دو ستوني و با اعداد فرضي مقادير عرضه‌ي يك كالا را له ازاء قيمتهاي مختلف نشان دهيد و منحني عرضه را رسم كنيد؟ (تركيب) 16-   منحني عرضه نشان دهنده‌ي چيست؟ (درك و فهم) 17-   صعودي بودن منحني عرضه به چه معناست؟ (درك و فهم) 18-   به چه دليل رفتار اقتصادي توليد كنندگان و مصرف كنندگان بايد با هم هماهنگ باشد؟ (درك و فهم) 19-   عامل ايجاد كننده هماهنگي و تعادل بين رفتار اقتصادي توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان چيست؟ (دانش) 20-   منظور از تعادل در بازار يك كالا چيست؟ (دانش) 21-   قيمت تعادلي در بازار يك كالا چيست؟ (دانش) 22-   با رسم يك شكل قيمت تعادلي و نقطه تعادل را در بازار يك كالا مشخص كنيد؟ (تركيب) 23-  جدول زير را كامل كنيد آنگاه نمودار آن را در يك دستگاه مختصات رسم كنيد. نقطه تعادل را روي آن مشخص كنيد؟ (تجزيه تحليل و كاربرد)  قيمت (به ريال) مقدار تقاضا (به كيلو) مقدار عرضه (به كيلو)             300 30 30               24-  در چه شرايطي بازار يك كالا دچار كمبود عرضه مي‌شود؟ (درك و فهم) 25-   در چه شرايطي گفته مي‌شود كه در بازار يك كالا بازار عرضه وجود دارد؟ (درك و فهم) 26-   به چه علت، در سطح قيمت پائين‌تر از قيمت تعادلي در بازار با كمبود عرضه روبرو مي‌شويم؟ (درك و فهم) 27-   به چه علت، در سطح قيمت بالاتر از قيمت تعادلي در بازار با مازاد عرضه روبرو مي‌شويم؟ (درك و فهم) 28-   توضيح دهيد اگر در بازار يك كالا كمبود عرضه وجود داشته باشد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ (درك و فهم) 29-   توضيح دهيد اگر در بازار يك كالا مازاد عرضه وجود داشته باشد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ (درك و فهم) 30-   در حالت كمبود عرضه در بازار يك كالا، افزايش قيمت تا چه سطحي ادامه مي‌يابد؟ (درك و فهم) 31-   در حالت مازاد عرضه در بازار يك كالا، كاهش قيمت تا چه سطحي ادامه مي‌يابد؟ (درك و فهم) 32-   اگر در بازار قيمت كالايي در حال افزايش باشد به چه دليل مي‌گوييم قيمت به سمت قيمت تعادلي پيش مي‌رود؟ (درك و فهم) 33-   اگر در بازار قيمت كالايي در حال كاهش باشد به چه دليل مي‌گوييم قيمت به سمت قيمت تعادلي پيش مي‌رود؟ (درك و فهم) 34-   در مباحث اقتصادي منظور از بازار يك كالاي خاص چيست؟ (دانش) 35-   وقتي بازار كالايي مانند روغن نباتي را مطالعه مي‌كنيم در واقع چه مواردي را مورد توجه قرار مي‌دهيم؟ (كاربرد) 36-   بازار رقابتي چيست؟ (دانش) 37-  بازاري را كه در آن تعدادي توليد كننده و فروشنده حضور دارند و هر كدام مي‌كوشند كالاي خود را به فروش برسانند چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 38-   بازار انحصاري چيست؟ (دانش) 39-   بازاري را كه در آن يك توليد كننده يا فروشنده حضور دارد و رقيبي در مقابل او فعاليت نكند چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 40-   توليد كننده يا فروشنده‌ي منحصر به فرد را كه رقيبي ندارد چه مي‌نامند؟ (دانش) 41-   در كدام بازار، خريداران قدرت انتخاب دارند و مي‌توانند به سراغ هر يك از فروشندگان بروند؟ (دانش) 42-   تاثير بازار رقابتي بر روي قيمت و كيفيت كالاي عرضه‌ شده در بازار چگونه است؟ (درك و فهم) 43-   در كدام بازار مصرف كنندگان مي‌توانند كالايي با كيفيت مناسب‌تر و قيمت نسبتا پائين‌تر تهيه كنند؟ (درك و فهم) 44-   در كدام بازار تلاش توليد كننده براي بهبود كيفيت كالا چندان ضرورتي ندارد؟ (درك و فهم) 45-   بازار رقابتي و انحصاري را از نظر تعداد فروشندگان و قيمت و كيفيت كالاها با هم مقايسه كنيد؟ (تجزيه و تحليل) 46-   در مقايسه‌ي بين دو وضعيت رقابت و انحصار كدام به نفع مصرف كنندگان است؟ به چه دليل؟ (تجزيه و تحليل) 47-   مزاياي بازار رقابتي نسبت به انحصاري چيست؟ ذكر 2 مورد (درك و فهم) 48-   به چه دليل همكاري توليد كنندگان و عدم رقابت آنها به ضرر مصرف‌كنندگان تمام مي‌شود؟ (درك و فهم) 49-   به چه دليل هر قدر تعداد توليدكنندگان زيادتر و رقابت فشرده‌تر باشد، منافع بيش‌تري نصيب مصرف كنندگان مي‌شود؟ (درك و فهم) 50-   از دو حالت رقابت و انحصار براي خريداران كداميك به نفع فروشندگان است؟ به چه دليل (درك و فهم)  بخش سوم( مدیریت کلان اقتصادی ) فصل اول :  دولت و اقتصاد 1-      دولتها در زمان گذشته چه وظايفي داشتند؟ (دانش) 2-      روابط مالي دولتها با شهروندان در زمان گذشته به چند شكل اعمال مي‌شد؟ توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 3-      نقش اقتصادي دولتها را در جوامع گذشته و امروز مقايسه كنيد؟ (درك وفهم) 4-      اهداف اقتصادي دولت را نام ببريد؟ (ذكر 4مورد) (دانش) 5-      اشتغال كامل به چه وضعيتي اطلاق مي‌شود. (دانش) 6-      «اشتغال كامل» را به عنوان يكي از اهداف اقتصادي دولت توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 7-      به چه علت ايجاد اشتغال كامل از اهداف اقتصادي دولت به شمار مي‌رود؟ (درك و فهم) 8-      دولتها براي ايجاد اشتغال كامل بايد چه شرايطي را فراهم آورند؟ (درك و فهم) 9-      به چه علت ثبات قيمتها يكي از اهداف دولت در عرصه اقتصاد به شمار مي‌رود؟ (درك و فهم) 10-   نقش دولت را در رشد و توسعه‌ي اقتصادي توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 11-   سياستهاي اقتصادي دولت چه تاثيري بر حركت به سمت توسعه خواهد داشت؟ (درك و فهم) 12-   به چه علت مقابله با فقر و بهبود توزيع درآمد يكي از اهداف مهم و مورد توجه دولتها به شمار مي‌رود؟ (درك و فهم) 13-   انواع دخالت دولت در اقتصاد را نام ببريد؟ (دانش) 14-   فعاليتهاي دولت در عرصه‌ي اقتصاد را در چند محور عمده‌ مي‌توان بررسي كرد؟ (دانش) 15-   چگونه دولت در زمينه عرضه كالاها و خدمات اقدام به فعاليت مي‌كند؟ (درك و فهم) 16-   به چه دلايلي دولت به عرضه كالا و خدمات مي‌پردازد؟ (ذكر 3دليل) 17-   به چه علت دولت بهره‌برداري از برخي منابع و معادن را خود عهده‌دار مي‌شود؟ (با ذكر مثال. (درك و فهم و كاربرد) 18-   به چه دلايلي بخش خصوصي در برخي زمينه­ها حاضر به سرمايه گذاري نمي­شود؟ با ذكر مثال. (درك و فهم و كاربرد) 19-   4 نمونه از اهدافي را كه دولت مي‌تواند از طريق طراحي و اجراي سياستهاي مناسب دنبال كند را نام ببريد؟ (كاربرد) 20-   نظر انديشمندان و اقتصاددانان در زمينه فعاليتهاي دولت در عرصه اقتصاد چيست؟ (درك و فهم) 21-   به چه علت برخي اقتصاددانان با جديت مدافع فعاليتهاي توليد و عرضه توسط دولت هستند؟ (درك و فهم) 22-   به چه علت گروهي از اقتصاددانان توصيه مي‌كنند كه دولت مؤسسات وابسته به خود را به بخش خصوصي واگذار نمايد؟ (درك و فهم) 23-   چگونه دولت مي‌تواند قوانيني كارآمد در زمينه اقتصادي طراحي كند؟ (درك و فهم) 24-   دخالت دولت در اقتصاد در چه مواردي همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياستمداران بوده است؟ ذكر 3مورد (دانش) 25- تفاوت دو دیدگاه مخالفان و موافقان دخالت دولت در اقتصاد را در محور عرضه ی کالا و خدمات توضیح دهید. ( تجزیه و تحلیل ) 26- تفاوت دو دیدگاه مخالفان و موافقان دحالت دولت در اقتصاد را در محور وضع قوانین و سیاست گذاری بنویسید. ( تجزیه و تحلیل )   فصل دوم : اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1-     فصل چهارم قانون اساسی ایران که شامل اصل چهل و سوم تا پنجاهم می شود چه اموری را مورد بررسی قرار داده است ؟ ( دانش ) 2-     تعالیم اقتصادی اسلام با اقتصاد مصرف گرا و مصرف زده ی غرب چه تفاوتی دارد؟ ( درک و فهم ) 3-     آیا عدم وابستگی اقتصادی را می توان معادل استقلال اقتصادی دانست ؟ توضیح دهید و مثال بزنید. ( کاربرد ) 4-     منظور از کشورهای تک محصولی چیست ؟ با ذکر مثال. ( دانش ) 5-     وضعیت اقتصادی  کشورمان را از لحاظ تک محصولی بودن در گذشته و امروز با یکدیگر مقایسه کنید. ( تجزیه و تحلیل ) 6-     آیا صرفاً تامین رفاه برای انسان کافی است؟ توضیح دهید. ( درک و فهم ) فصل سوم :  بودجه‌ي دولت 1-      يكي از عوامل اصلي تعيين كننده هزينه‌هاي دولت را نام ببريد؟ (دانش) 2-      به چه علت دولتها اقدام به تنظيم بودجه مي‌كنند؟ (درك و فهم) 3-      بودجه چيست؟ (دانش) 4-      مهمترين و اساسي‌ترين سند در دستگاه مالي و اداري كشور چيست؟ (دانش) 5-      يك مورد تفاوت بودجه با ساير صورتحسابها چيست؟ (درك و فهم) 6-      4مورد از كاركردهاي بودجه را نام ببريد؟ (دانش) 7-      «ارزيابي اهداف» را به عنوان يكي از كاركردهاي بودجه توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 8-      اهداف دستگاه اداري تئتري يك كشور چگونه ارزيابي مي‌شود؟ (درك و فهم) 9-      چگونه طرز تقسيم وجوه عمومي بين احتياجات متنوع دستگاههاي اداري كشور تعيين مي‌شود؟ (درك و فهم) 10-   «هماهنگ ساختن نظريات» را به عنوان يكي از كاركردهاي بودجه توضيح دهيد؟ با ذكر مثال. (درك و فهم و كاربرد) 11-   چگونه بودجه باعث هماهنگ ساختن نظريات مختلف درباره طرز تقسيم وجوه عمومي در كشور مي­شود . (درك و فهم) 12-   در چه صورت متصديان امور خود را به پيروي و اجراي بودجه مكلف مي‌دانند؟ (درك و فهم) 13-   «كسب مجوز قانوني براي دولت» را به عنوان يكي از كاركردهاي بودجه توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 14-   كدام يك از كاركردهاي بودجه از نظر سياسي اهميت زيادي دارد؟ به چه دليل. (درك و فهم) 15-   « ارتباط فعاليتهاي دولتي و غيردولتي را به عنوان يكي از كاركردهاي بودجه توضيح دهيد؟ با ذكر مثال. (درك و فهم و كاربرد) 16-   مراحل چهارگانه بودجه از آغاز تا انجام را نام ببريد؟ (دانش) 17-   در كليه كشورها كدام قوه مسئول تهيه و پيشنهاد بودجه است؟ (دانش) 18-   لايحه بودجه چيست؟ (دانش) 19-  متن پيشنهادي بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و پس از تصويب هيئت دولت به مجلس تقديم مي‌شود چه نام دارد؟ (دانش) 20-   متن پيشنهادي بودجه توسط كدام سازمان تدوين مي‌شود؟ (دانش) 21-   منظور از ماده واحده و تبصره‌ها در بودجه چيست؟ (دانش) 22-   امروزه در بيشتر كشورها چه نهادي وظيفه‌ي تصويب بودجه را به عهده دارد؟ (دانش) 23-   طبق قانون دولت موظف است لايحه بودجه را تا چه زماني به مجلس تقديم كند؟ (دانش) 24-   لايحه بودجه قبل از طرح در جلسه علني مجلس در كجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟ (دانش) 25-   طبق قانون مجلس بايد لايحه بودجه را تا چه زماني تصويب كند؟ (دانش) 26-   چگونه لايحه بودجه به قانون بودجه تبديل مي‌شود؟ (دانش) 27-   عملكرد مالي يك سال بخش دولتي در چه محدوده‌اي انجام مي‌پذيرد؟ (دانش) 28-   نظارت بر اجراي بودجه بر عهده كدام ارگان است؟ (دانش) 29-   در چه صورت تصويب بودجه اهميت خود را از دست مي‌دهد؟ (درك و فهم) 30-  ازطرف مجلس شوراي اسلامي نظارت براجراي بودجه برعهده كدام ارگان گذاشته شده­است واعضاي آن چگونه انتخاب مي­شود؟(دانش) 31-   وظيفه ديوان محاسبات چيست؟ (دانش) 32-   خزانه چيست؟ (دانش) 33-   يكي از مهمترين دستگاههاي مالي كه در اجراي بودجه نقش اساسي دارد را نام ببريد؟ (دانش) 34-   5مورد از منابع درآمدهاي دولت را نام ببريد؟ (دانش) 35-   يكي از ابزارهاي مؤثر كسب درآمد براي دولتها چيست؟ (دانش) 36-   مشخصات ماليات در هر كشوري تابع چه عواملي است؟ (دانش) 37-   امروزه در اكثر كشورها قانون ماليات چگونه وضع مي‌شود؟ (دانش) 38-   ماليات را تعريف كنيد؟ (دانش) 39-   هدف دولتها از اخذ ماليات چيست؟ 3مورد. (دانش) 40-   مالياتها را از نظر چگونگي دريافت به 2 دسته طبقه‌بندي كنيد؟ (دانش) 41-   ماليات مستقيم چيست؟ (دانش) 42-   2ويژگي‌ براي ماليات مستقيم بنويسيد؟ (درك و فهم) 43-   براي ماليات مستقيم 3نمونه ذكر كنيد؟ (كاربرد) 44-        در كدام نوع از انواع نرخ ماليات اين امكان وجود دارد كه از اشخاصي كه درآمد و ثروت بيشتري دارند ماليات بيشتري گرفته شود؟ (دانش) 45-   ماليات برحقوق و ماليات بر ثروت و ماليات بر ارث جزؤ كداميك از انواع ماليات‌هاست؟ (كاربرد) 46-   ماليات غيرمستقيم چيست؟ با ذكر مثال. (دانش و كاربرد) 47-   آيا مالياتي را كه شركت دخانيات به دولت مي‌پردازد به عنوان ماليات بر شركت دخانيات است؟ توضيح دهيد. (درك و فهم) 48-   2ويژگي براي ماليات غيرمستقيم بنويسيد؟ (درك و فهم) 49-   در كدام نوع از ماليات فرد از ميزان ماليات پرداختي مطلع نيست؟ (دانش) 50-   تفاوتهاي ماليات مستقيم و غيرمستقيم را بنويسيد؟ ذكر 2مورد. (تجزيه و تحليل) 51-   به طور كلي چند نوع نرخ مالياتي وجود دارد؟ (دانش) 52-   نرخ ثابت ماليات چيست؟ (دانش) 53-   در كدام نوع از انواع نرخ مالياتي، در وضع نسبي افراد قبل و بعد از پرداخت ماليات تغيير بوجود نمي‌آيد؟ (دانش) 54-   يكي از اهداف ماليات توزيع عادلانه درآمدهاست كدام نوع ماليات چنين هدفي را تحقق نمي‌بخشد. (دانش) 55-   نرخ تصاعدي ماليات چيست؟ (دانش) 56-   نرخ تصاعدي ماليات به چند صورت اعمال مي‌شود؟ آنها را نام ببريد؟ (دانش) 57-  جدول مالياتي زير مفروض است. ماليات پرداختي توسط 2نفر را كه اولي ماهيانه 000/10 ريال و دومي 000/80 ريال درآمد دارند را محاسبه كنيد؟ (به روش نرخ تصاعدي كلي) (كاربرد) درآمدهاي تا              000/20 ريال با نرخ 5درصد درآمدهاي تا              000/50 ريال با نرخ 10درصد درآمدهاي تا و بيشتر    000/70 ريال با نرخ 12درصد 58-  تفاوت محاسبه‌ي ماليات بر اساس نرخ تصاعدي طبقه‌اي با نرخ تصاعدي كلي چيست؟ (تجزيه و تحليل) 59-  جدول فرضي نرخهاي مالياتي به قرار زير است، ماليات قابل پرداخت اشخاصي را كه ماهيانه 000/50 ريال و 000/200ريال و 000/450ريال و 000/500 ريال درآمد دارند را محاسبه كنيد؟ (بر اساس نرخ تصاعدي طبقه‌اي) (كاربرد) درآمدهاي تا 000/100 ريال در ماه از پرداخت ماليات معاف‌اند درآمدهاي تا  000/200 ريال در ماه با نرخ 2درصد نسبت به مازاد 000/100 ريال درآمدهاي تا  000/400 ريال در ماه با نرخ 4درصد نسبت به مازاد 000/400 ريال درآمدهاي بالاتر از000/400 ريال در ماه با نرخ 6درصد نسبت به مازاد 000/400 ريال 60-  چهار مورد از انواع ماليات را نام ببريد؟ (دانش) 61-   براي ماليات بر درآمد 4نمونه ذكر كنيد؟ (كاربرد) 62-   براي ماليات بر دارايي 3نمونه ذكر كنيد؟ (كاربرد) 63-   ماليات بر نقل و انتقالات دارايي چيست؟ با ذكر مثال. (دانش و كاربرد) 64-   حقوق و عوارض گمركي چيست؟ (دانش) 65-   ماليات بر تجارت خارجي چه نام دارد؟ (دانش) 66-  انواع مالياتها را در موارد زير مشخص كنيد؟ (كاربرد) ماليات بر حقوق- ماليات بر درآمد املاك- ماليات بر املاك- ماليات بر اتومبيل- ماليات بر ارث- ماليات بر كالاهاي صادر شده 67-   عوارض شهرداري چيست؟ با ذكر مثال. (دانش و كاربرد) 68-   تفاوت سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي و اجتماعي با سرمايه‌گذاري مولد از نظر منبع تامين درآمد براي دولت چيست؟ (تجزيه و تحليل) 69-   كداميك از انواع سرمايه‌گذاريها منبع تامين درآمد دولت به شمار مي‌رود؟ (درك و فهم) 70-   در چه شرايطي دولت مجبور به استقراض مي‌شود؟ (درك و فهم) 71-   انواع استقراض توسط دولت را نام ببريد؟ (دانش) 72-   تفاوت عمده استقراض با ساير درآمدهاي دولت چيست؟ (درك و فهم) 73-   كداميك از انواع درآمدهاي دولت در واقع يك درآمد موقت است و در آينده دولت بايد آن را بپردازد؟ (دانش) 74-   در چه صورت بانك مركزي مبادرت به انتشار اسكناس جديد خواهد كرد؟ (درك و فهم) 75-   در چه صورت انتشار اسكناس موجب تورم خواهد شد؟ (درك و فهم) 76-   در چه حالت نشر اسكناس موجب رونق اقتصادي مي‌شود؟ (درك و فهم) 77-  «مخارج عمومي» چيست؟ (دانش) 78-   «يارانه» چيست؟ با ذكر يك مثال آن را توضيح دهيد. (دانش – كاربرد) 79-   بودجه‌ي «يارانه» از چه منبعي تامين مي‌گردد؟ (دانش) 80-   معمولا هزينه‌هاي دولت را به چند دسته عمده تقسيم مي‌كنند؟ آنها را نام ببريد؟ (دانش) 81-   هزينه‌هاي جاري يا عادي دولت چيست؟ (دانش) 82-   به چه دليل كمتر موردي پيش مي‌آيد كه هزينه‌هاي جاري سير نزولي داشته باشند؟ (درك و فهم) 83-   طبقه‌بندي هزينه‌هاي جاري يا عادي دولت را با ذكر مثال بنويسيد؟ (دانش و كاربرد) 84-   هزينه‌هاي پرسنلي چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 85-   هزينه‌هاي اداري چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 86-   پرداختهاي انتقالي چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 87-   هزينه حقوق و مزاياي كليه كاركنان دولت چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 88-   هزينه‌هاي چرخش كار جاري ادارات دولتي چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 89-   هزينه‌هاي ايجاد توازن اجتماعي و رفع نابرابريها چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 90-   هر كدام از موارد زير جزء كداميك از انواع هزينه‌هاي جاري يا عادي است؟ (كاربرد) حقوق و مزاياي نظاميان – هزينه­هاي حمل­ ونقل ادارات دولتي – طرح شهيد رجايي - يارانه 91-   هزينه‌هاي سرمايه‌اي چيست؟ (دانش) 92-  به چه علت هزينه‌هاي استهلاك به عنوان يكي از ضرورتهاي سرمايه‌"ذاري جديد در هر سال در نظر گرفته مي‌شود؟ با ذكر مثال توضيح دهيد. (درك و فهم و كاربرد) 93-   طبقه‌بندي هزينه‌هاي سرمايه‌اي را با ذكر مثال بنويسيد؟ (دانش و كاربرد) 94-   سرمايه‌گذاري مولد چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 95-   سرمايه‌گذاري زيربنايي چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 96-   سرمايه‌گذاري اجتماعي چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 97-   سرمايه‌گذاريهايي كه باعث ايجاد و استقرار كارخانه‌ها و صنايع دولتي مي‌گردد چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 98-   كدام سرمايه‌گذاريها توسط دولت مستقيما به توليد كالاها و خدمات نمي‌انجامد اما باعث تقويت بنيه اقتصادي كشور مي‌گردد؟ (دانش) 99- هر يك از موارد زير جزء كداميك از انواع هزينه‌هاي سرمايه‌اي دولت به شمار مي‌رود؟ (كاربرد) ايجاد كارخانجات نساجي- ساخت راه‌آهن- ساخت نيروگاه- ساخت دانشگاه 100- اهميت سرمايه‌گذاري اجتماعي چيست؟ (درك و فهم) 101- مهمترين نوع سرمايه‌گذاري دولت چيست؟ به چه علت؟ (درك و فهم) 102- تفاوت فاحش بين كشورهاي صنعتي با كشورهاي جهان سوم از نظر پيشرفت اقتصادي مربوط به چه عواملي است؟ (درك و فهم) بخش چهارم (توسعه اقتصادي) فصل اول :       مفاهيم و معيارهاي توسعه 1-      منظور از كشورهاي پيشرفته و كشورهاي عقب‌مانده چيست؟ (درك و فهم) 2-      به چه دليل مطالعه مبحث «توسعه اقتصادي» داراي اهميت است؟ (درك و فهم) 3-      رشد اقتصادي را تعريف كنيد. (دانش) 4-      چرا رشد اقتصادي يك مفهوم كمي است؟ (درك و فهم) 5-      براي رشد اقتصادي سه مثال ذكر كنيد. (كاربرد) 6-      توسعه اقتصادي چيست؟ (دلنش) 7-      توسعه اقتصادي مفهومي كيفي است يا كمي؟ به چه دليل. (درك و فهم) 8-      آيا توسعه اقتصادي بر رشد نيز دلالت دارد؟ به چه دليل. (درك و فهم) 9-      آيا هر افزايش توليدي را مي‌توان توسعه اقتصادي دانست؟ (آيا هر رشدي، توسعه است؟) (درك و فهم) 10-   براي توسعه اقتصادي يك مثال بيان كنيد؟ (كاربرد) 11-   مشاهده نتايج حاصل از رشد اقتصادي با نتايج حاصل از توسعه اقتصادي از لحاظ زماني مقايسه كنيد؟ (تجزيه و تحليل) 12-   به چه دليل گفته مي‌شود كه توسعه اقتصادي فرآيندي بلندمدت است؟ (درك و فهم) 13-   مفاهيم رشد و توسعه اقتصادي را با هم مقايسه كنيد؟ (در 4مورد) (تجزيه و تحليل) 14-        اقتصاددانان معمولا در شاخص رشد و توسعه‌ي اقتصادي جوامع را با چه معيارهايي اندازه‌گيري مي‌كنند؟ به چه علت؟ (دانش و درك و فهم) 15-   بهترين معيار براي سنجش رشد اقتصادي چيست؟ به چه علت؟ (دانش و درك و فهم) 16-   نتايج استفاده از درآمد سرانه به عنوان معيار سنجش رشد اقتصادي چيست؟ (دو مورد) (درك و فهم) 17-   به چه علت بايد درآمد سرانه‌ي كشورهاي مختلف را برحسب واحد پولي يكساني محاسبه كنيم؟ (درك و فهم) 18-   درآمد سرانه‌ي تمامي كشورهاي جهان با كدام واحد پولي محاسبه مي‌شود؟ (دانش) 19-   چگونه مقايسه سطح درآمد سرانه در جوامع مختلف فراهم مي‌آيد؟ (درك و فهم) 20-   به چه علت براي تعيين توسعه يافتگي كشورها، استفاده از شاخص درآمد سرانه به تنهايي نادرست به نظر مي‌رسد؟ (درك و فهم) 21-   معيارهاي اندازه‌گيري توسعه اقتصادي چيست؟ (دانش) 22-   معيارهاي تكميلي كه در اندازه‌گيري توسعه اقتصادي از آنها استفاده مي‌گردد را نام ببريد؟ (ذكر سه مورد) (دانش) 23-  با بررسي جدول زير مشخص كنيد چه رابطه‌اي بين شاخص رشد و شاخص توسعه اقتصادي در كشورهاي ژاپن و موزامبيك وجود دارد. يا (با بررسي جدول زير بيان كنيد به چه علت مي‌توان از درآمد سرانه به عنوان معياري براي سنجش توسعه نيز استفاده كرد) (كاربرد و تجزيه و تحليل)        شاخص‌ها   كشور‌ها نرخ مرگ و مير نوزادان در هر هزار تولد اميد به زندگي (سال) نرخ بيسوادي بزرگسالان به درصد درآمد سرانه به دلار ژاپن 2/4 5/79 كمتر از 5 درصد 31490 موزامبيك 114 46 67 درصد 90   24-   به چه علت با قدري مسامحه مي‌توان از درآمد سرانه به عنوان معياري براي توسعه نيز استفاده كرد؟ (درك و فهم) 25-  مي‌توان از درآمد سرانه به عنوان معياري براي سنجش توسعه استفاده كرد. البته در اين ميان دو گروه از كشورهاي استثناء محسوب مي‌شوند.آنها كدامند؟ (دانش) 26-   كدام كشور با وجود درآمد سرانه نسبتا پايين، توانسته است شاخص‌هاي توسعه خود را بهبود دهند؟ (دانش) 27-   امروزه يكي از معيارهاي بسيار رايج براي طبقه‌بندي كشورهاي مختلف دنيا چيست؟ (دانش) 28-  از جمله شاخص‌هاي مهم و تعيين كننده كه بر اساس آن كشورها به دو دسته‌ي توسعه يافته و در حال توسعه طبقه‌بندي مي‌شوند را نام ببريد؟ (دانش) 29-   به چه علت مي‌توان براي آسان‌تر شدن مقايسه توسعه يافتگي كشورها از درآمد سرانه استفاده كرد؟ (درك و فهم) 30-   تفاوت موجود بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از نظر وضعيت معشيت با استفاده از كدام معيار آشكار مي‌شود؟ (دانش) 31-   آيا تفاوت و شكاف عميق بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته به سطح درآمد سرانه محدود مي‌شود؟ توضيح دهيد. (درك و فهم) فصل دوم :  توزيع درآمد و فقر 1-      در گذشته هدف اصلي برنامه‌ريزيهاي اقتصادي چه بوده است؟ (دانش) 2-      تفاوت گروههاي بالاي درآمدي با افراد كم درآمد از نظر ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز چگونه است؟ (درك و فهم) 3-      آيا نابرابري در توزيع درآمد همواره سبب رشد اقتصادي در تمام كشورهاي جهان مي‌شود؟توضيح دهيد.(درك و فهم) 4-      رشد اقتصادي مي‌تواند در كاهش «فقر مطلق» موفق باشد؟ توضيح دهيد. (درك و فهم) 5-      رابطه‌ي نابرابري در توزيع درآمد و رشد اقتصادي را مورد تجزيه ئ تحليل قرار دهيد؟ (تجزيه و تحليل) 6-      آيا رشد اقتصادي مي‌تواند در ريشه‌كن كردن و يا كاهش «فقر مطلق» موفق باشد؟ توضيح دهسد. (درك و فهم) 7-      در حال حاضر يكي از اهداف اصلي برنامه‌ريزيهاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه چيست؟ (دانش) 8-      «رفاه اجتماعي» چيست؟ (دانش) 9-      بهترين ملاك براي تعيين سطح رفاه اجتماعي در يك جامعه چيست؟ به چه دليل. (دانش و درك و فهم) 10-   كلمه فقر به طور عام مفهومي نسبي است يا مطلق؟ توضيح دهيد. (درك و فهم) 11-   در مفهوم «فقر نسبي» چه كساني فقير محسوب مي‌شوند؟ (دانش) 12-   در مبحث توسعه‌ي اقتصادي مفهوم نسبي فقر مورد نظر است يا مفهوم فقر مطلق؟ (دانش) 13-   در اصطلاح اقتصادي فقير (مطلق) چه كسي است؟ (دانش) 14-   در يك جامعه چه افرادي زير «خط فقر» قرار دارند؟ (دانش) 15-   خط فقر چيست؟ (درك و فهم) 16-   خط فقر نشان دهنده چيست؟ (درك و فهم) 17-   سطح حداقل معيشت در تمام كشورها يكسان است؟ توضيح دهيد. (درك و فهم) 18-   تفاوت در سطح حداقل معيشت در كشورهاي مختلف منعكس كننده چيست؟ (درك و فهم) 19-   در هر جامعه با توجه به چه مواردي ميزان حداقل درآمد براي خط فقر تعيين مي‌گردد. (دانش) 20-   اندازه و وسعت فقر در هر كشوري تابع چه عواملي است؟ (دانش) 21-   با در نظر گرفتن كدام شاخص‌ها مي‌توان وسعت و اندازه‌ي فقر را در هر كشور به دست آورد؟ (دانش) 22-   رابطه سطح درآمد و ميزان فقر چگونه است؟ (درك و فهم) 23-   رابطه توزيع درآمد و ميزان فقر چگونه است؟ (درك و فهم) 24-   ار جمله مشكلات اساسي بر سر راه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه چيست؟ (دانش) 25-   نظر تحليل‌گران اقتصادي – اجتماعي در مورد تاثير فقر در پيشرفت اقتصادي چيست؟ (درك و فهم) 26-   به چه دليل اختلاف درآمد و فقر مانعي قوي بر سراه پيشرفت اقتصادي است؟ (درك و فهم) 27-   يكي از معيارهاي ساده براي سنجش وضعيت توزيع درآمد در جامعه چيست؟ (دانش) 28-   شاخص دهك چيست؟ (دانش) 29-   معيار دهك چگونه به دست مي‌آيد؟ (دانش) 30-   با محاسبه نسبت كدام دهكها، شاخصي براي مقايسه‌ي وضعيت توزيع درآمد به دست مي‌آيد؟ (دانش) 31-   هر چه نسبت دهك دهم به دهك اول بيشتر باشد، توزيع درآمد مناسبتر است يا نامناسبتر؟توضيح دهيد. (درك و فهم) 32-   از مهمترين ابزارهاي مقابله با نابرابري توزيع درآمد چيست؟ (دانش) 33-   اصلاح ساختار توزيع درآمد و مقابله با فقير مستلزم بهبود وضعيت اقتصادي در چه زمينه‌اي است؟ (دانش) 34-   به چه دليل سرمايه گذاري در زمينه نيروي انساني به بالا رفتن درآمد ملي منجر مي‌شود؟ (درك و فهم) 35-   به چه علت با وجود توزيع ناعادالانه درآمد و وجود فقر، برنامه‌ريزي براي توسعه موفقيت‌آميز نخواهد بود؟ (درك و فهم) 36-   چگونه مي‌توان انسجام و همكاري بيشتري در اجراي برنامه‌هاي توسعه پديد آورد؟ (درك و فهم) (لازم به تذكر است كه براي جواب دادن به سوالهايي مانند 34- 35- 36، دانش‌آموز بايد بتواند آنچه را فرا گرفته است به زبان خود و با استفاده از كلمات و جملات خودش بيان كند و نيازي به حفظ كردن مطالب كتاب نمي‌باشد.) فصل سوم  :  دولت و توسعه 1-      به چه علت، بحث مربوط به نقش دولت در جريان توسعه‌ي اقتصادي جوامع بحثي جدي و پراهميت است؟ (درك و فهم) 2-      دو ديدگاه عمده در رابطه با نقش دولت در اقتصاد را ذكر كنيد؟ (دانش) 3-      ديدگاه طرفداران اقتصاد آزاد براي اثبات ادعاهاي خود به چه شواهدي در طول زمان اشاره مي‌كنند؟ (دانش) 4-      طرفداران اقتصاد آزاد براي اثبات ادعاهاي خود به چه شواهدي در طول زمان اشاره مي‌كنند؟ (دانش) 5-      ديدگاه طرفداران مداخله‌ي دولت در اقتصاد را بيان كنيد؟ (درك و فهم) 6-   از ديدگاه طرفداران مداخله‌ي دولت در اقتصاد به چه علت جوامع در حال توسعه بدون حضور دولتها نمي‌توانند در مسير توسعه گام بردارند؟ (تجزيه و تحليل) 7-   در كشورهاي در حال توسعه دولت چگونه مي‌تواند حركت به سمت توسعه را تا حد ممكن افزايش دهد؟ (از ديدگاه طرفداران مداخله‌ي دولت در اقتصاد) (درك و فهم) 8-      در چه كشوري نقش دولت در جريان توسعه بسيار و مشهور بوده است؟ (دانش) 9-      كارشناسان هر يك از دو ديدگاه مداخله‌ي دولت در اقتصاد را چگونه ارزيابي مي‌كنند؟ (ارزشيابي) 10-   امروزه كارشناسان و تحليل‌گران چه نظري در رابطه با نقش دولت در اقتصاد دارند؟ (درك و فهم) 11-   به چه علت كارشناسان رابطه‌ي دولت و بخش خصوصي را به رابطه‌ي پدر و مادر با فرزندشان تشبيه مي‌كنند؟ (درك و فهم) 12- نقش دولت در توسعه ی ایران در سالهای قبل از 1300 را به اختصار توضیح دهید. (درك و فهم) 13- نقش دولت در توسعه ی ایران از سال 1300 تا 1357 را به اختصار توضیح دهید. (درك و فهم) 14- دلایل افزایش حضور دولت در اقتصاد را در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنویسید. (درك و فهم) 15- در دهه ی دوم انقلاب نقش دولت در اقتصاد چگونه بوده است ؟(درك و فهم)  2-      دليل فعاليت و تلاش اقتصادي انسان چيست؟ (دانش) 3-      به چه دليل گفته مي‌شود انسان موجودي سيري ناپذير است؟ با ذكر مثال توضيح دهيد. (درك و فهم) 4-      4 نمونه از نيازهاي مختلف انسان را نام ببريد. (دانش) 5-      به 2 نكته مهم درباره‌ي منابع و امكانات موجود در جهان اشاره كنيد؟ با ذكر مثال براي هر كدام. (دانش و درك و فهم و كاربرد) 6-      منظور از «قابليت مصرف متعدد» در مورد منابع و امكانات چيست؟ با ذكر 2 نمونه (درك و فهم و كاربرد) 7-      به چه دليل انسان بايد ابتدا آن گروه از نيازهاي خود را كه اولويت بيشتري دارند برطرف سازد؟ (درك و فهم) 8-      بهترين روش استفاده از منابع و امكانات كدام است؟ (دانش) 9-      دليل بوجود آمدن «انديشه‌ي اقتصادي» در زندگي انسان چيست؟ (درك و فهم) 10-   تصوير ساده‌اي از اقتصاد جامعه را ارائه دهيد؟ (دانش) 11-   4 نمونه از پرسش‌هايي را كه در محدوده مطالعات اقتصادي قرار مي‌گيرند را بيان كنيد؟ (دانش) 12-   4 مورد از موضوعات مورد بحث علم اقتصاد را نام ببريد؟ (دانش) 13-   اقتصاد دانان چگونه به مطالعه مسائل اقتصادي موجود در جامعه‌ مي‌پردازند؟ (درك و فهم) 14-   آيا اقتصاد علم است؟ چرا؟ (درك و فهم) 15-   علم اقتصاد را تعريف كنيد؟ (دانش) 16-   به 3 نكته‌ي مهم در تعريف علم اقتصاد اشاره كنيد؟ (دانش) 17-   هدف علم اقتصاد چيست؟ (دانش) 18-   اهميت اقتصاد از ديدگاه اسلام را بيان كنيد؟ (درك و فهم) 19-   يكي از علل اهميت روز افزون مسائل اقتصادي در جهان امروز چيست؟ (درك و فهم) 20-   دلايل محدوديت منابع چيست؟ ذكر 2 مورد. (درك و فهم) 21-   كالا چيست؟ با ذكر مثال. (دانش) 22-   خدمات چيست؟ با ذكر مثال. (دانش) 23-   شباهت و تفاوت كالا و خدمات را مشخص نمائيد. با ذكر مثال براي هر كدام. (تجزيه و تحليل) 24-   كالاهاي مصرفي را تعريف كنيد؟ با ذكر مثال. (دانش) 25-   كالاهاي واسطه‌اي را تعريف كنيد؟ با ذكر مثال. (دانش) 26-   كالاهاي ضروري را تعريف كنيد؟ با ذكر مثال. (دانش) 27-   كالاهاي تجملي را تعريف كنيد؟ با ذكر مثال. (دانش) 28-   هزينه فرصت را تعريف كنيد؟ با ذكر مثال. (دانش) 29-   در يك زمين كشاورزي با امكان كاشت دو محصول گندم و پنبه، هزينه فرصت كاشت گندم چگونه به دست مي‌آيد. (كاربرد) فصل دوم:  آشنایی با شاخص های اقتصادی 1-      به چه دليل ميزان توليد كالا و خدمات در جامعه نشان دهنده‌ي قدرت اقتصادي آن جامعه است. (درك و فهم) 2-      به چه دليل دولتها سعي مي‌كنند با به كارگيري سياستهاي گوناگون توليد كالا و خدمات را در جامعه افزايش دهند؟ (درك و فهم) 3-      حسابداري ملي را تعريف كنيد؟ (دانش) 4-      بررسي و اندازه‌گيري ميزان فعاليتهاي اقتصادي در سطح ملي در چه شاخه‌اي از مطالعات اقتصادي انجام مي‌پذيرد؟ (دانش) 5-      موارد مورد بررسي در حسابداري ملي چيست؟ ذكر 4مورد. (دانش) 6-      اهميت حسابداري ملي چيست؟ (درك و فهم) 7-      منظور از «توليد كل» در جامعه چيست؟ (دانش) 8-      دليل اهميت آگاهي از ميزان توليد كالا و خدمات در جامعه چيست؟ (درك و فهم) 9-      از ديدگاه حسابداري ملي فعاليت توليدي را تعريف كنيد؟ (دانش) با ذكر مثال. (كاربرد) 10-   آيا فعاليت موسساتي كه به عرضه‌ي ميوه و سبزيجات بسته‌بندي شده مي‌پردازند فعاليت توليدي محسوب مي‌شود؟ چرا؟ (درك و فهم) 11-   آيا فعاليتهاي خدماتي نيز با عنوان توليد شناخته مي‌شوند چرا؟ (درك و فهم) 12-   آيا حمل محصولات كشاورزي به مراكز مصرف و عرضه‌ي آن در سطح جامعه كار توليدي به حساب مي‌آيد؟ چرا؟ (درك و فهم) 13-   4شرط براي محاسبه و سنجش فعاليتهاي توليدي در حسابداري ملي بنويسيد؟ (دانش) 14-   شرط «از بازار عبور كند» براي محاسبه فعاليتهاي توليدي در حسابداري ملي را توضيح دهيد؟ با ذكر مثال. (دانش و درك و فهم) 15-  اگر لوازم خانگي منزل شما به تعمير نياز داشته باشد و پدر شما خودش آنها را تعمير كند، آيا يك فعاليت توليدي صورت گرفته است و ارزش آن در حسابداري ملي محاسبه مي‌شود؟ چرا؟ (كاربرد) 16-   به چه دليل فعاليتهايي كه به توليد كالا يا خدمات «نهايي» منتهي شوند در حسابداري ملي مورد محاسبه قرار مي‌گيرند؟ (درك و فهم) 17-   در محاسبه‌ي توليد كل جامعه از ارزش كالاهاي واسطه‌اي استفاده مي‌شود يا كالاهاي نهايي؟ چرا؟ (درك و فهم) 18-   كداميك از فعاليتهاي زير در حسابداري ملي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد؟ چرا؟ (كاربرد) الف) توليد موتور اتومبيل                        ب) توليد اتومبيل 19-   در حسابداري ملي، همه‌‌ي اشكال توليد با يك معيار سنجيده مي‌شود آن معيار كدام است؟ (دانش) 20-   شرط «توليد در محدوده‌ي مكاني معيني صورت گيرد» در حسابداري ملي به چه معناست؟ (دانش) 21-   تفاوت توليد داخلي و توليد ملي چيست؟ (تجزيه و تحليل) 22-        فعاليت توليدي يك فرد ايراني در خارج از كشور، توليد ناخالص داخلي ايران محسوب مي‌شود يا توليد ناخالص ملي؟ چرا؟ (كاربرد) 23-   توليد توسط خارجيان مقيم ايران جزء توليد ناخالص داخلي ايران محسوب مي‌شود يا توليد ناخالص ملي؟ چرا؟ (كاربرد) 24-   در محاسبه كدام شاخص اقتصادي، توليد آن گروه از مردم كشور كه در خارج اقامت دارند منظور نمي‌گردد؟ (دانش) الف) توليد ناخالص داخلي                       ب) توليد ناخالص ملي 25-   چرا فعاليتهاي توليدي كه در حسابداري ملي مورد محاسبه قرار مي‌گيرند بايد قانوني و مجاز باشند؟ ذكر 2 دليل. (درك و فهم) 26-   فعاليتهاي غيرقانوني نظير قاچاق كالا جزء توليد كشور محاسبه نمي‌شود؟ ذكر 2 دليل. (درك و فهم) 27-   مفهوم استهلاك سرمايه را توضيح دهيد؟ (دانش) 28-   منبع تامين هزينه‌هاي جاي گزيني سرمايه‌هاي فرسوده شده يك كشور چيست؟ (دانش) 29-   منظور از هزينه‌ استهلاك سرمايه چيست؟ (دانش) 30-   تفاوت توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي چيست؟ (تجزيه و تحليل) 31-   توليد خالص ملي چگونه محاسبه مي‌شود؟ (دانش)  32-  در يك جامعه فرضي كالاهاي زير در مدت يك سال توليد شده است، با توجه به رقم توليدات، توليد ناخالص داخلي و توليد خالص داخلي را محاسبه كنيد؟ (كاربرد) الف) مواد غذايي 50تن از قرار هر تن 3000000 ريال   ب) ماشين‌آلات 500 دستگاه از قرار هر دستگاه 5000000 ريال ج) پوشاك 1500 عدد از قرار هر عدد 50000 ريال   د) خدمات ارائه شده ارزش پوشاك  هـ) هزينه استهلاك ارزش ماشين‌آلات 33-   شاخص‌هاي زير به اختصار چه ناميده مي‌شوند؟ (دانش)  الف) توليد ناخالص ملي                ب) توليد ناخالص داخلي   34- «توليد ناخالص ملي» را تعريف كنيد؟ (دانش)   35- «توليد ناخالص داخلي» را تعريف كنيد؟ (دانش) 36- براي انجام تحليل‌هاي مختلف اقتصادي از وضعيت كشورها از چه شاخص‌هايي استفاده مي‌شود؟ (دانش) 37- كدام شاخص‌ها در تعريف با هم تفاوت دارند اما معمولا مقدار آنها به هم نزديك است؟ (دانش) 38- درآمد ملي سرانه نشاندهنده چيست؟ (دانش) 39- درآمد ملي را تعريف كنيد؟ (دانش) 40- اقلام مختلف درآمدي را نام ببريد؟ (دانش) 41- چگونه مي‌توان شاخص‌هاي اقتصادي را به صورت سرانه محاسبه كرد؟ (دانش) 42- درآمد سرانه چگونه محاسبه مي‌شود؟ (دانش) 43- منظور از توليد سرانه و درآمد سرانه چيست؟ (دانش) 44- به چه دليل محاسبه‌ي شاخص‌ها به صورت سرانه مي‌تواند معيار بهتري براي مقايسه‌ي سطح زندگي و رفاه افراد جوامع مختلف باشد؟ (درك و فهم) 45- تصويري ساده از اقتصاد جامعه را رسم كنيد كه بوسيله آن بتوان ارزش كل توليدات جامعه را به روش هزينه‌اي و درآمدي محاسبه كرد؟ (دانش) 46- روش هزينه‌اي را در محاسبه‌‌ي ارزش كل توليدات جامعه با رسم شكل توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 47- روش درآمدي را در محاسبه‌ي ارزش كل توليدات جامعه با رسم شكل توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 48- «روش توليد» يا «روش ارزش افزوده» را در محاسبه‌ي ارزش كل توليدات جامعه با ذكر يك مثال شرح دهيد؟ (درك و فهم) 49- چرا براي محاسبه توليد كل جامعه حداقل از 2 روش استفاده مي‌كنند؟ (درك و فهم) 50- براي محاسبه ارزش كل توليدات جامعه چه روشهايي وجود دارد آنها را نام ببريد؟ (دانش) 51- ميزان توليد كل جامعه در طي سه سال متوالي به ترتيب 1000، 1100، 1250 ميليارد ريال مي‌باشد آيا افزايش اين ارقام را مي‌توان به حساب افزايش مقدار توبيد كل جامعه گذاشت؟ به چه دليل؟ (درك و فهم) 52- براي جلوگيري از اشتباه ناشي از افزايش قيمت در محاسبه‌ي توليد كل جامعه چه بايد كرد؟ (درك و فهم) 53- براي ارزيابي وضعيت اقتصادي كشور از كدام شاخص استفاده مي‌گردد‌‌‌‌‌‌‌‌؟ به چه دليل؟ (درك و فهم) الف) محاسبه توليد كل به قيمت جاري                   ب) محاسبه توليد كل به قيمت ثابت بـخـش دوم( تولید ) فصل اول:   توليد و عوامل توليد 1-      كالاها و خدماتي كه مورد استفاده‌ي ما قرار مي‌گيرند چگونه تهيه مي‌شوند؟ با ذكر مثال. (درك وفهم و كاربرد) 2-      توليد را تعريف كنيد.(دانش) 3-      آيا محصولات مؤسسات توليدي تماما به مصرف خانوارها مي‌رسد؟ توصيح دهيد. (درك و فهم) 4-   چه ارتباطي بين توليد كنندگاني كه محصولاتشان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به مصرف مردم مي‌رسد وجود دارد؟ با ذكر مثال. (درك و فهم و كاربرد) 5-   به چه دليل صاحبان مشاغل مختلف به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و در نتيجه مصرف كنندگان دچار كمبود و دشواري‌هاي حاصل از آن نمي‌شوند؟توضيح دهيد. (درك و فهم) 6-      توليد كنندگان با چه هدفي به توليد و عرضه كالا و خدمات مورد نياز مردم مي‌پردازند؟ (دانش) 7-      «هزينه‌هاي توليد» چيست؟ (دانش) با ذكر مثال. (كاربرد) 8-      «درآمد» چيست؟ (دانش) 9-      در چه صورت توليد كننده از فعاليت خود سود برده است؟ (درك و فهم) 10-   سود چگونه محاسبه مي‌شود؟ (دانش) 11-  اگر توليد كننده‌اي در طول يك دوره‌ي زماني معين (مثلا يك سال) براي فعاليتهاي توليدي خود ده ميليون ريال هزينه كرده باشد و كالاهاي توليد شده را به مبلغ 12ميليون ريال بفروشد چقدر سود برده است؟ (كاربرد) 12-   در چه صورت توليد كننده متحمل زيان مي‌شود؟ (درك و فهم) 13-   توليد كنندگان چگونه مي‌توانند از وضعيت زيان دوري كنند؟ (يا سود خود را افزايش دهند) (درك و فهم) 14-   توليد كنندگان از چه راههايي مي‌توانند هزينه‌هاي توليد خود را كاهش دهند؟ (درك و فهم) 15-   توليد كنندگان چگونه مي‌توانند درآمد خود را افزايش دهند؟ (درك و فهم) 16-  توليد كنندگاني كه به جاي كسب سود در كوتاه مدت به فكر سود در سالهاي آينده هستند ممكن است چه اقداماتي را انجام دهند؟ (درك و فهم) 17-   چرا گروهي از توليد كنندگان ممكن است كالاهايشان را با قيمتي پائين‌تر عرضه كنند؟ (درك و فهم) 18-   چرا گروهي از توليد كنندگان بجاي كاهش در هزينه‌هاي توليد سعي در تهيه و عرضه‌ي كالاهايي با كيفيت بهتر دارند؟ (درك و فهم) 19-   به چه علت بعضي از توليد كنندگان از بخشي از سود فعلي خود صرف نظر مي‌كنند؟ (درك و فهم) 20-   عوامل توليد كدامند؟ آنها را نام ببريد. (دانش) 21-   آيا نيازهاي توليد كنندگان كالاهاي مختلف با هم يكسان است؟ با ذكر مثال توضيح دهيد. (درك و فهم و كاربرد) 22-   نيازهاي عمده‌ي توليد كنندگان كالا و خدمات مختلف را به چه دسته اصلي مي‌توان تقسيم‌بندي كرد؟ آنها را نام ببريد. (دانش) 23-   به چه دليل منابع طبيعي به عنوان يكي از عوامل توليد در نظر گرفته مي‌شود؟ (درك و فهم) 24-   منابع طبيعي در اقتصاد با چه عنوان ديگري معرفي مي‌شود؟ (دانش) 25-   به چه دليل نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل توليد در نظر گرفته مي‌شود؟ (درك و فهم) 26-   به چه دليل نقش نيروي انساني در جريان توليد بسيار مهم است؟ (درك و فهم) 27-   نيروي انساني را با توجه به تجربيات و مهارت‌ها و تحصيلات به چند دسته مي‌توان طبقه‌بندي كرد آنها را نام ببريد؟ (دانش) 28-   از نيروي انساني در اقتصاد با چه عنوان ديگري ياد مي‌شود؟ (دانش) 29-   انسان براي بهره‌برداري از منابع طبيعي به چه چيزهايي نيازمند است؟ (دانش) 30-   «سرمايه‌» را تعريف كنيد؟ (دانش) 31-   توليد كنندگان جريان توليد را چگونه شكل مي‌دهند؟ (درك و فهم) 32-   «سرمايه مالي» چيست؟ (دانش) 33-   پولي كه توليد كنندگان براي خريد عوامل توليد مي‌پردازند با چه عنوان‌هايي نصيب خانواده‌ها مي‌شود؟ (دانش) 34-   كداميك از عوامل توليد مهمتر است؟ به چه دليل. (درك و فهم)  فصل دوم :   بازار 1-      هدف توليد كنندگان از توليد كالا و خدمات چيست؟ (دانش) 2-      انگيزه مصرف كنندگان از خريد كالا و خدمات چيست؟ (دانش) 3-      منظور از رفتار اقتصادي توليد كنندگان و مصرف كنندگان چيست؟ (درك و فهم) 4-      عوامل موثر در تصميم‌گيري مصرف كنندگان براي خريد كالا چيست؟ 4 مورد (دانش) 5-      مهمترين عامل موثر در تصميم مصرف‌كنندگان براي خريد يك كالا چيست؟ (دانش) 6-      رابطه بين قيمت يك كالا و مقدار خريد آن بوسيله‌ي مصرف‌كنندگان چگونه است؟ (درك و فهم) 7-      چرا قيمت يك كالا و مقدار تقاضا براي آن با هم رابطه‌ي معكوس دارند؟ ذكر 2 دليل (درك و فهم) 8-      با اعداد فرضي در يك جدول دو ستوني مقدار تقاضا را به ازاي قيمتهاي مختلف نشان دهيد و منحني تقاضا را رسم كنيد؟ (تركيب) 9-      منحني تقاضا نشان دهنده‌ي چيست؟ (دانش) 10-   نزولي بودن منحني تقاضا به چه معناست؟ (درك و فهم) 11-   تصميم توليدكنندگان در مورد ميزان توليد يك كالا از چه عواملي تاثير مي‌پذيرد؟ ذكر 3مورد (دانش) 12-   مهمترين عامل موثر بر ميزان توليد توسط توليدكنندگان چيست؟ (دانش) 13-   رابطه بين قيمت و ميزان توليد كالا چگونه است؟ (درك و فهم) 14-   به چه دليل به افزايش قيمت يك كالا، ميزان توليد و عرضه آن افزايش مي‌يابد؟ ذكر 2 دليل (درك و فهم) 15-  در يك جدول دو ستوني و با اعداد فرضي مقادير عرضه‌ي يك كالا را له ازاء قيمتهاي مختلف نشان دهيد و منحني عرضه را رسم كنيد؟ (تركيب) 16-   منحني عرضه نشان دهنده‌ي چيست؟ (درك و فهم) 17-   صعودي بودن منحني عرضه به چه معناست؟ (درك و فهم) 18-   به چه دليل رفتار اقتصادي توليد كنندگان و مصرف كنندگان بايد با هم هماهنگ باشد؟ (درك و فهم) 19-   عامل ايجاد كننده هماهنگي و تعادل بين رفتار اقتصادي توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان چيست؟ (دانش) 20-   منظور از تعادل در بازار يك كالا چيست؟ (دانش) 21-   قيمت تعادلي در بازار يك كالا چيست؟ (دانش) 22-   با رسم يك شكل قيمت تعادلي و نقطه تعادل را در بازار يك كالا مشخص كنيد؟ (تركيب) 23-  جدول زير را كامل كنيد آنگاه نمودار آن را در يك دستگاه مختصات رسم كنيد. نقطه تعادل را روي آن مشخص كنيد؟ (تجزيه تحليل و كاربرد)  قيمت (به ريال) مقدار تقاضا (به كيلو) مقدار عرضه (به كيلو)             300 30 30               24-  در چه شرايطي بازار يك كالا دچار كمبود عرضه مي‌شود؟ (درك و فهم) 25-   در چه شرايطي گفته مي‌شود كه در بازار يك كالا بازار عرضه وجود دارد؟ (درك و فهم) 26-   به چه علت، در سطح قيمت پائين‌تر از قيمت تعادلي در بازار با كمبود عرضه روبرو مي‌شويم؟ (درك و فهم) 27-   به چه علت، در سطح قيمت بالاتر از قيمت تعادلي در بازار با مازاد عرضه روبرو مي‌شويم؟ (درك و فهم) 28-   توضيح دهيد اگر در بازار يك كالا كمبود عرضه وجود داشته باشد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ (درك و فهم) 29-   توضيح دهيد اگر در بازار يك كالا مازاد عرضه وجود داشته باشد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ (درك و فهم) 30-   در حالت كمبود عرضه در بازار يك كالا، افزايش قيمت تا چه سطحي ادامه مي‌يابد؟ (درك و فهم) 31-   در حالت مازاد عرضه در بازار يك كالا، كاهش قيمت تا چه سطحي ادامه مي‌يابد؟ (درك و فهم) 32-   اگر در بازار قيمت كالايي در حال افزايش باشد به چه دليل مي‌گوييم قيمت به سمت قيمت تعادلي پيش مي‌رود؟ (درك و فهم) 33-   اگر در بازار قيمت كالايي در حال كاهش باشد به چه دليل مي‌گوييم قيمت به سمت قيمت تعادلي پيش مي‌رود؟ (درك و فهم) 34-   در مباحث اقتصادي منظور از بازار يك كالاي خاص چيست؟ (دانش) 35-   وقتي بازار كالايي مانند روغن نباتي را مطالعه مي‌كنيم در واقع چه مواردي را مورد توجه قرار مي‌دهيم؟ (كاربرد) 36-   بازار رقابتي چيست؟ (دانش) 37-  بازاري را كه در آن تعدادي توليد كننده و فروشنده حضور دارند و هر كدام مي‌كوشند كالاي خود را به فروش برسانند چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 38-   بازار انحصاري چيست؟ (دانش) 39-   بازاري را كه در آن يك توليد كننده يا فروشنده حضور دارد و رقيبي در مقابل او فعاليت نكند چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 40-   توليد كننده يا فروشنده‌ي منحصر به فرد را كه رقيبي ندارد چه مي‌نامند؟ (دانش) 41-   در كدام بازار، خريداران قدرت انتخاب دارند و مي‌توانند به سراغ هر يك از فروشندگان بروند؟ (دانش) 42-   تاثير بازار رقابتي بر روي قيمت و كيفيت كالاي عرضه‌ شده در بازار چگونه است؟ (درك و فهم) 43-   در كدام بازار مصرف كنندگان مي‌توانند كالايي با كيفيت مناسب‌تر و قيمت نسبتا پائين‌تر تهيه كنند؟ (درك و فهم) 44-   در كدام بازار تلاش توليد كننده براي بهبود كيفيت كالا چندان ضرورتي ندارد؟ (درك و فهم) 45-   بازار رقابتي و انحصاري را از نظر تعداد فروشندگان و قيمت و كيفيت كالاها با هم مقايسه كنيد؟ (تجزيه و تحليل) 46-   در مقايسه‌ي بين دو وضعيت رقابت و انحصار كدام به نفع مصرف كنندگان است؟ به چه دليل؟ (تجزيه و تحليل) 47-   مزاياي بازار رقابتي نسبت به انحصاري چيست؟ ذكر 2 مورد (درك و فهم) 48-   به چه دليل همكاري توليد كنندگان و عدم رقابت آنها به ضرر مصرف‌كنندگان تمام مي‌شود؟ (درك و فهم) 49-   به چه دليل هر قدر تعداد توليدكنندگان زيادتر و رقابت فشرده‌تر باشد، منافع بيش‌تري نصيب مصرف كنندگان مي‌شود؟ (درك و فهم) 50-   از دو حالت رقابت و انحصار براي خريداران كداميك به نفع فروشندگان است؟ به چه دليل (درك و فهم)  بخش سوم( مدیریت کلان اقتصادی ) فصل اول :  دولت و اقتصاد 1-      دولتها در زمان گذشته چه وظايفي داشتند؟ (دانش) 2-      روابط مالي دولتها با شهروندان در زمان گذشته به چند شكل اعمال مي‌شد؟ توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 3-      نقش اقتصادي دولتها را در جوامع گذشته و امروز مقايسه كنيد؟ (درك وفهم) 4-      اهداف اقتصادي دولت را نام ببريد؟ (ذكر 4مورد) (دانش) 5-      اشتغال كامل به چه وضعيتي اطلاق مي‌شود. (دانش) 6-      «اشتغال كامل» را به عنوان يكي از اهداف اقتصادي دولت توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 7-      به چه علت ايجاد اشتغال كامل از اهداف اقتصادي دولت به شمار مي‌رود؟ (درك و فهم) 8-      دولتها براي ايجاد اشتغال كامل بايد چه شرايطي را فراهم آورند؟ (درك و فهم) 9-      به چه علت ثبات قيمتها يكي از اهداف دولت در عرصه اقتصاد به شمار مي‌رود؟ (درك و فهم) 10-   نقش دولت را در رشد و توسعه‌ي اقتصادي توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 11-   سياستهاي اقتصادي دولت چه تاثيري بر حركت به سمت توسعه خواهد داشت؟ (درك و فهم) 12-   به چه علت مقابله با فقر و بهبود توزيع درآمد يكي از اهداف مهم و مورد توجه دولتها به شمار مي‌رود؟ (درك و فهم) 13-   انواع دخالت دولت در اقتصاد را نام ببريد؟ (دانش) 14-   فعاليتهاي دولت در عرصه‌ي اقتصاد را در چند محور عمده‌ مي‌توان بررسي كرد؟ (دانش) 15-   چگونه دولت در زمينه عرضه كالاها و خدمات اقدام به فعاليت مي‌كند؟ (درك و فهم) 16-   به چه دلايلي دولت به عرضه كالا و خدمات مي‌پردازد؟ (ذكر 3دليل) 17-   به چه علت دولت بهره‌برداري از برخي منابع و معادن را خود عهده‌دار مي‌شود؟ (با ذكر مثال. (درك و فهم و كاربرد) 18-   به چه دلايلي بخش خصوصي در برخي زمينه­ها حاضر به سرمايه گذاري نمي­شود؟ با ذكر مثال. (درك و فهم و كاربرد) 19-   4 نمونه از اهدافي را كه دولت مي‌تواند از طريق طراحي و اجراي سياستهاي مناسب دنبال كند را نام ببريد؟ (كاربرد) 20-   نظر انديشمندان و اقتصاددانان در زمينه فعاليتهاي دولت در عرصه اقتصاد چيست؟ (درك و فهم) 21-   به چه علت برخي اقتصاددانان با جديت مدافع فعاليتهاي توليد و عرضه توسط دولت هستند؟ (درك و فهم) 22-   به چه علت گروهي از اقتصاددانان توصيه مي‌كنند كه دولت مؤسسات وابسته به خود را به بخش خصوصي واگذار نمايد؟ (درك و فهم) 23-   چگونه دولت مي‌تواند قوانيني كارآمد در زمينه اقتصادي طراحي كند؟ (درك و فهم) 24-   دخالت دولت در اقتصاد در چه مواردي همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياستمداران بوده است؟ ذكر 3مورد (دانش) 25- تفاوت دو دیدگاه مخالفان و موافقان دخالت دولت در اقتصاد را در محور عرضه ی کالا و خدمات توضیح دهید. ( تجزیه و تحلیل ) 26- تفاوت دو دیدگاه مخالفان و موافقان دحالت دولت در اقتصاد را در محور وضع قوانین و سیاست گذاری بنویسید. ( تجزیه و تحلیل )   فصل دوم : اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1-     فصل چهارم قانون اساسی ایران که شامل اصل چهل و سوم تا پنجاهم می شود چه اموری را مورد بررسی قرار داده است ؟ ( دانش ) 2-     تعالیم اقتصادی اسلام با اقتصاد مصرف گرا و مصرف زده ی غرب چه تفاوتی دارد؟ ( درک و فهم ) 3-     آیا عدم وابستگی اقتصادی را می توان معادل استقلال اقتصادی دانست ؟ توضیح دهید و مثال بزنید. ( کاربرد ) 4-     منظور از کشورهای تک محصولی چیست ؟ با ذکر مثال. ( دانش ) 5-     وضعیت اقتصادی  کشورمان را از لحاظ تک محصولی بودن در گذشته و امروز با یکدیگر مقایسه کنید. ( تجزیه و تحلیل ) 6-     آیا صرفاً تامین رفاه برای انسان کافی است؟ توضیح دهید. ( درک و فهم ) فصل سوم :  بودجه‌ي دولت 1-      يكي از عوامل اصلي تعيين كننده هزينه‌هاي دولت را نام ببريد؟ (دانش) 2-      به چه علت دولتها اقدام به تنظيم بودجه مي‌كنند؟ (درك و فهم) 3-      بودجه چيست؟ (دانش) 4-      مهمترين و اساسي‌ترين سند در دستگاه مالي و اداري كشور چيست؟ (دانش) 5-      يك مورد تفاوت بودجه با ساير صورتحسابها چيست؟ (درك و فهم) 6-      4مورد از كاركردهاي بودجه را نام ببريد؟ (دانش) 7-      «ارزيابي اهداف» را به عنوان يكي از كاركردهاي بودجه توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 8-      اهداف دستگاه اداري تئتري يك كشور چگونه ارزيابي مي‌شود؟ (درك و فهم) 9-      چگونه طرز تقسيم وجوه عمومي بين احتياجات متنوع دستگاههاي اداري كشور تعيين مي‌شود؟ (درك و فهم) 10-   «هماهنگ ساختن نظريات» را به عنوان يكي از كاركردهاي بودجه توضيح دهيد؟ با ذكر مثال. (درك و فهم و كاربرد) 11-   چگونه بودجه باعث هماهنگ ساختن نظريات مختلف درباره طرز تقسيم وجوه عمومي در كشور مي­شود . (درك و فهم) 12-   در چه صورت متصديان امور خود را به پيروي و اجراي بودجه مكلف مي‌دانند؟ (درك و فهم) 13-   «كسب مجوز قانوني براي دولت» را به عنوان يكي از كاركردهاي بودجه توضيح دهيد؟ (درك و فهم) 14-   كدام يك از كاركردهاي بودجه از نظر سياسي اهميت زيادي دارد؟ به چه دليل. (درك و فهم) 15-   « ارتباط فعاليتهاي دولتي و غيردولتي را به عنوان يكي از كاركردهاي بودجه توضيح دهيد؟ با ذكر مثال. (درك و فهم و كاربرد) 16-   مراحل چهارگانه بودجه از آغاز تا انجام را نام ببريد؟ (دانش) 17-   در كليه كشورها كدام قوه مسئول تهيه و پيشنهاد بودجه است؟ (دانش) 18-   لايحه بودجه چيست؟ (دانش) 19-  متن پيشنهادي بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و پس از تصويب هيئت دولت به مجلس تقديم مي‌شود چه نام دارد؟ (دانش) 20-   متن پيشنهادي بودجه توسط كدام سازمان تدوين مي‌شود؟ (دانش) 21-   منظور از ماده واحده و تبصره‌ها در بودجه چيست؟ (دانش) 22-   امروزه در بيشتر كشورها چه نهادي وظيفه‌ي تصويب بودجه را به عهده دارد؟ (دانش) 23-   طبق قانون دولت موظف است لايحه بودجه را تا چه زماني به مجلس تقديم كند؟ (دانش) 24-   لايحه بودجه قبل از طرح در جلسه علني مجلس در كجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟ (دانش) 25-   طبق قانون مجلس بايد لايحه بودجه را تا چه زماني تصويب كند؟ (دانش) 26-   چگونه لايحه بودجه به قانون بودجه تبديل مي‌شود؟ (دانش) 27-   عملكرد مالي يك سال بخش دولتي در چه محدوده‌اي انجام مي‌پذيرد؟ (دانش) 28-   نظارت بر اجراي بودجه بر عهده كدام ارگان است؟ (دانش) 29-   در چه صورت تصويب بودجه اهميت خود را از دست مي‌دهد؟ (درك و فهم) 30-  ازطرف مجلس شوراي اسلامي نظارت براجراي بودجه برعهده كدام ارگان گذاشته شده­است واعضاي آن چگونه انتخاب مي­شود؟(دانش) 31-   وظيفه ديوان محاسبات چيست؟ (دانش) 32-   خزانه چيست؟ (دانش) 33-   يكي از مهمترين دستگاههاي مالي كه در اجراي بودجه نقش اساسي دارد را نام ببريد؟ (دانش) 34-   5مورد از منابع درآمدهاي دولت را نام ببريد؟ (دانش) 35-   يكي از ابزارهاي مؤثر كسب درآمد براي دولتها چيست؟ (دانش) 36-   مشخصات ماليات در هر كشوري تابع چه عواملي است؟ (دانش) 37-   امروزه در اكثر كشورها قانون ماليات چگونه وضع مي‌شود؟ (دانش) 38-   ماليات را تعريف كنيد؟ (دانش) 39-   هدف دولتها از اخذ ماليات چيست؟ 3مورد. (دانش) 40-   مالياتها را از نظر چگونگي دريافت به 2 دسته طبقه‌بندي كنيد؟ (دانش) 41-   ماليات مستقيم چيست؟ (دانش) 42-   2ويژگي‌ براي ماليات مستقيم بنويسيد؟ (درك و فهم) 43-   براي ماليات مستقيم 3نمونه ذكر كنيد؟ (كاربرد) 44-        در كدام نوع از انواع نرخ ماليات اين امكان وجود دارد كه از اشخاصي كه درآمد و ثروت بيشتري دارند ماليات بيشتري گرفته شود؟ (دانش) 45-   ماليات برحقوق و ماليات بر ثروت و ماليات بر ارث جزؤ كداميك از انواع ماليات‌هاست؟ (كاربرد) 46-   ماليات غيرمستقيم چيست؟ با ذكر مثال. (دانش و كاربرد) 47-   آيا مالياتي را كه شركت دخانيات به دولت مي‌پردازد به عنوان ماليات بر شركت دخانيات است؟ توضيح دهيد. (درك و فهم) 48-   2ويژگي براي ماليات غيرمستقيم بنويسيد؟ (درك و فهم) 49-   در كدام نوع از ماليات فرد از ميزان ماليات پرداختي مطلع نيست؟ (دانش) 50-   تفاوتهاي ماليات مستقيم و غيرمستقيم را بنويسيد؟ ذكر 2مورد. (تجزيه و تحليل) 51-   به طور كلي چند نوع نرخ مالياتي وجود دارد؟ (دانش) 52-   نرخ ثابت ماليات چيست؟ (دانش) 53-   در كدام نوع از انواع نرخ مالياتي، در وضع نسبي افراد قبل و بعد از پرداخت ماليات تغيير بوجود نمي‌آيد؟ (دانش) 54-   يكي از اهداف ماليات توزيع عادلانه درآمدهاست كدام نوع ماليات چنين هدفي را تحقق نمي‌بخشد. (دانش) 55-   نرخ تصاعدي ماليات چيست؟ (دانش) 56-   نرخ تصاعدي ماليات به چند صورت اعمال مي‌شود؟ آنها را نام ببريد؟ (دانش) 57-  جدول مالياتي زير مفروض است. ماليات پرداختي توسط 2نفر را كه اولي ماهيانه 000/10 ريال و دومي 000/80 ريال درآمد دارند را محاسبه كنيد؟ (به روش نرخ تصاعدي كلي) (كاربرد) درآمدهاي تا              000/20 ريال با نرخ 5درصد درآمدهاي تا              000/50 ريال با نرخ 10درصد درآمدهاي تا و بيشتر    000/70 ريال با نرخ 12درصد 58-  تفاوت محاسبه‌ي ماليات بر اساس نرخ تصاعدي طبقه‌اي با نرخ تصاعدي كلي چيست؟ (تجزيه و تحليل) 59-  جدول فرضي نرخهاي مالياتي به قرار زير است، ماليات قابل پرداخت اشخاصي را كه ماهيانه 000/50 ريال و 000/200ريال و 000/450ريال و 000/500 ريال درآمد دارند را محاسبه كنيد؟ (بر اساس نرخ تصاعدي طبقه‌اي) (كاربرد) درآمدهاي تا 000/100 ريال در ماه از پرداخت ماليات معاف‌اند درآمدهاي تا  000/200 ريال در ماه با نرخ 2درصد نسبت به مازاد 000/100 ريال درآمدهاي تا  000/400 ريال در ماه با نرخ 4درصد نسبت به مازاد 000/400 ريال درآمدهاي بالاتر از000/400 ريال در ماه با نرخ 6درصد نسبت به مازاد 000/400 ريال 60-  چهار مورد از انواع ماليات را نام ببريد؟ (دانش) 61-   براي ماليات بر درآمد 4نمونه ذكر كنيد؟ (كاربرد) 62-   براي ماليات بر دارايي 3نمونه ذكر كنيد؟ (كاربرد) 63-   ماليات بر نقل و انتقالات دارايي چيست؟ با ذكر مثال. (دانش و كاربرد) 64-   حقوق و عوارض گمركي چيست؟ (دانش) 65-   ماليات بر تجارت خارجي چه نام دارد؟ (دانش) 66-  انواع مالياتها را در موارد زير مشخص كنيد؟ (كاربرد) ماليات بر حقوق- ماليات بر درآمد املاك- ماليات بر املاك- ماليات بر اتومبيل- ماليات بر ارث- ماليات بر كالاهاي صادر شده 67-   عوارض شهرداري چيست؟ با ذكر مثال. (دانش و كاربرد) 68-   تفاوت سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي و اجتماعي با سرمايه‌گذاري مولد از نظر منبع تامين درآمد براي دولت چيست؟ (تجزيه و تحليل) 69-   كداميك از انواع سرمايه‌گذاريها منبع تامين درآمد دولت به شمار مي‌رود؟ (درك و فهم) 70-   در چه شرايطي دولت مجبور به استقراض مي‌شود؟ (درك و فهم) 71-   انواع استقراض توسط دولت را نام ببريد؟ (دانش) 72-   تفاوت عمده استقراض با ساير درآمدهاي دولت چيست؟ (درك و فهم) 73-   كداميك از انواع درآمدهاي دولت در واقع يك درآمد موقت است و در آينده دولت بايد آن را بپردازد؟ (دانش) 74-   در چه صورت بانك مركزي مبادرت به انتشار اسكناس جديد خواهد كرد؟ (درك و فهم) 75-   در چه صورت انتشار اسكناس موجب تورم خواهد شد؟ (درك و فهم) 76-   در چه حالت نشر اسكناس موجب رونق اقتصادي مي‌شود؟ (درك و فهم) 77-  «مخارج عمومي» چيست؟ (دانش) 78-   «يارانه» چيست؟ با ذكر يك مثال آن را توضيح دهيد. (دانش – كاربرد) 79-   بودجه‌ي «يارانه» از چه منبعي تامين مي‌گردد؟ (دانش) 80-   معمولا هزينه‌هاي دولت را به چند دسته عمده تقسيم مي‌كنند؟ آنها را نام ببريد؟ (دانش) 81-   هزينه‌هاي جاري يا عادي دولت چيست؟ (دانش) 82-   به چه دليل كمتر موردي پيش مي‌آيد كه هزينه‌هاي جاري سير نزولي داشته باشند؟ (درك و فهم) 83-   طبقه‌بندي هزينه‌هاي جاري يا عادي دولت را با ذكر مثال بنويسيد؟ (دانش و كاربرد) 84-   هزينه‌هاي پرسنلي چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 85-   هزينه‌هاي اداري چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 86-   پرداختهاي انتقالي چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 87-   هزينه حقوق و مزاياي كليه كاركنان دولت چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 88-   هزينه‌هاي چرخش كار جاري ادارات دولتي چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 89-   هزينه‌هاي ايجاد توازن اجتماعي و رفع نابرابريها چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 90-   هر كدام از موارد زير جزء كداميك از انواع هزينه‌هاي جاري يا عادي است؟ (كاربرد) حقوق و مزاياي نظاميان – هزينه­هاي حمل­ ونقل ادارات دولتي – طرح شهيد رجايي - يارانه 91-   هزينه‌هاي سرمايه‌اي چيست؟ (دانش) 92-  به چه علت هزينه‌هاي استهلاك به عنوان يكي از ضرورتهاي سرمايه‌"ذاري جديد در هر سال در نظر گرفته مي‌شود؟ با ذكر مثال توضيح دهيد. (درك و فهم و كاربرد) 93-   طبقه‌بندي هزينه‌هاي سرمايه‌اي را با ذكر مثال بنويسيد؟ (دانش و كاربرد) 94-   سرمايه‌گذاري مولد چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 95-   سرمايه‌گذاري زيربنايي چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 96-   سرمايه‌گذاري اجتماعي چيست؟ با ذكر 2نمونه (دانش و كاربرد) 97-   سرمايه‌گذاريهايي كه باعث ايجاد و استقرار كارخانه‌ها و صنايع دولتي مي‌گردد چه ناميده مي‌شود؟ (دانش) 98-   كدام سرمايه‌گذاريها توسط دولت مستقيما به توليد كالاها و خدمات نمي‌انجامد اما باعث تقويت بنيه اقتصادي كشور مي‌گردد؟ (دانش) 99- هر يك از موارد زير جزء كداميك از انواع هزينه‌هاي سرمايه‌اي دولت به شمار مي‌رود؟ (كاربرد) ايجاد كارخانجات نساجي- ساخت راه‌آهن- ساخت نيروگاه- ساخت دانشگاه 100- اهميت سرمايه‌گذاري اجتماعي چيست؟ (درك و فهم) 101- مهمترين نوع سرمايه‌گذاري دولت چيست؟ به چه علت؟ (درك و فهم) 102- تفاوت فاحش بين كشورهاي صنعتي با كشورهاي جهان سوم از نظر پيشرفت اقتصادي مربوط به چه عواملي است؟ (درك و فهم) بخش چهارم (توسعه اقتصادي) فصل اول :       مفاهيم و معيارهاي توسعه 1-      منظور از كشورهاي پيشرفته و كشورهاي عقب‌مانده چيست؟ (درك و فهم) 2-      به چه دليل مطالعه مبحث «توسعه اقتصادي» داراي اهميت است؟ (درك و فهم) 3-      رشد اقتصادي را تعريف كنيد. (دانش) 4-      چرا رشد اقتصادي يك مفهوم كمي است؟ (درك و فهم) 5-      براي رشد اقتصادي سه مثال ذكر كنيد. (كاربرد) 6-      توسعه اقتصادي چيست؟ (دلنش) 7-      توسعه اقتصادي مفهومي كيفي است يا كمي؟ به چه دليل. (درك و فهم) 8-      آيا توسعه اقتصادي بر رشد نيز دلالت دارد؟ به چه دليل. (درك و فهم) 9-      آيا هر افزايش توليدي را مي‌توان توسعه اقتصادي دانست؟ (آيا هر رشدي، توسعه است؟) (درك و فهم) 10-   براي توسعه اقتصادي يك مثال بيان كنيد؟ (كاربرد) 11-   مشاهده نتايج حاصل از رشد اقتصادي با نتايج حاصل از توسعه اقتصادي از لحاظ زماني مقايسه كنيد؟ (تجزيه و تحليل) 12-   به چه دليل گفته مي‌شود كه توسعه اقتصادي فرآيندي بلندمدت است؟ (درك و فهم) 13-   مفاهيم رشد و توسعه اقتصادي را با هم مقايسه كنيد؟ (در 4مورد) (تجزيه و تحليل) 14-        اقتصاددانان معمولا در شاخص رشد و توسعه‌ي اقتصادي جوامع را با چه معيارهايي اندازه‌گيري مي‌كنند؟ به چه علت؟ (دانش و درك و فهم) 15-   بهترين معيار براي سنجش رشد اقتصادي چيست؟ به چه علت؟ (دانش و درك و فهم) 16-   نتايج استفاده از درآمد سرانه به عنوان معيار سنجش رشد اقتصادي چيست؟ (دو مورد) (درك و فهم) 17-   به چه علت بايد درآمد سرانه‌ي كشورهاي مختلف را برحسب واحد پولي يكساني محاسبه كنيم؟ (درك و فهم) 18-   درآمد سرانه‌ي تمامي كشورهاي جهان با كدام واحد پولي محاسبه مي‌شود؟ (دانش) 19-   چگونه مقايسه سطح درآمد سرانه در جوامع مختلف فراهم مي‌آيد؟ (درك و فهم) 20-   به چه علت براي تعيين توسعه يافتگي كشورها، استفاده از شاخص درآمد سرانه به تنهايي نادرست به نظر مي‌رسد؟ (درك و فهم) 21-   معيارهاي اندازه‌گيري توسعه اقتصادي چيست؟ (دانش) 22-   معيارهاي تكميلي كه در اندازه‌گيري توسعه اقتصادي از آنها استفاده مي‌گردد را نام ببريد؟ (ذكر سه مورد) (دانش) 23-  با بررسي جدول زير مشخص كنيد چه رابطه‌اي بين شاخص رشد و شاخص توسعه اقتصادي در كشورهاي ژاپن و موزامبيك وجود دارد. يا (با بررسي جدول زير بيان كنيد به چه علت مي‌توان از درآمد سرانه به عنوان معياري براي سنجش توسعه نيز استفاده كرد) (كاربرد و تجزيه و تحليل)        شاخص‌ها   كشور‌ها نرخ مرگ و مير نوزادان در هر هزار تولد اميد به زندگي (سال) نرخ بيسوادي بزرگسالان به درصد درآمد سرانه به دلار ژاپن 2/4 5/79 كمتر از 5 درصد 31490 موزامبيك 114 46 67 درصد 90   24-   به چه علت با قدري مسامحه مي‌توان از درآمد سرانه به عنوان معياري براي توسعه نيز استفاده كرد؟ (درك و فهم) 25-  مي‌توان از درآمد سرانه به عنوان معياري براي سنجش توسعه استفاده كرد. البته در اين ميان دو گروه از كشورهاي استثناء محسوب مي‌شوند.آنها كدامند؟ (دانش) 26-   كدام كشور با وجود درآمد سرانه نسبتا پايين، توانسته است شاخص‌هاي توسعه خود را بهبود دهند؟ (دانش) 27-   امروزه يكي از معيارهاي بسيار رايج براي طبقه‌بندي كشورهاي مختلف دنيا چيست؟ (دانش) 28-  از جمله شاخص‌هاي مهم و تعيين كننده كه بر اساس آن كشورها به دو دسته‌ي توسعه يافته و در حال توسعه طبقه‌بندي مي‌شوند را نام ببريد؟ (دانش) 29-   به چه علت مي‌توان براي آسان‌تر شدن مقايسه توسعه يافتگي كشورها از درآمد سرانه استفاده كرد؟ (درك و فهم) 30-   تفاوت موجود بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از نظر وضعيت معشيت با استفاده از كدام معيار آشكار مي‌شود؟ (دانش) 31-   آيا تفاوت و شكاف عميق بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته به سطح درآمد سرانه محدود مي‌شود؟ توضيح دهيد. (درك و فهم) فصل دوم :  توزيع درآمد و فقر 1-      در گذشته هدف اصلي برنامه‌ريزيهاي اقتصادي چه بوده است؟ (دانش) 2-      تفاوت گروههاي بالاي درآمدي با افراد كم درآمد از نظر ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز چگونه است؟ (درك و فهم) 3-      آيا نابرابري در توزيع درآمد همواره سبب رشد اقتصادي در تمام كشورهاي جهان مي‌شود؟توضيح دهيد.(درك و فهم) 4-      رشد اقتصادي مي‌تواند در كاهش «فقر مطلق» موفق باشد؟ توضيح دهيد. (درك و فهم) 5-      رابطه‌ي نابرابري در توزيع درآمد و رشد اقتصادي را مورد تجزيه ئ تحليل قرار دهيد؟ (تجزيه و تحليل) 6-      آيا رشد اقتصادي مي‌تواند در ريشه‌كن كردن و يا كاهش «فقر مطلق» موفق باشد؟ توضيح دهسد. (درك و فهم) 7-      در حال حاضر يكي از اهداف اصلي برنامه‌ريزيهاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه چيست؟ (دانش) 8-      «رفاه اجتماعي» چيست؟ (دانش) 9-      بهترين ملاك براي تعيين سطح رفاه اجتماعي در يك جامعه چيست؟ به چه دليل. (دانش و درك و فهم) 10-   كلمه فقر به طور عام مفهومي نسبي است يا مطلق؟ توضيح دهيد. (درك و فهم) 11-   در مفهوم «فقر نسبي» چه كساني فقير محسوب مي‌شوند؟ (دانش) 12-   در مبحث توسعه‌ي اقتصادي مفهوم نسبي فقر مورد نظر است يا مفهوم فقر مطلق؟ (دانش) 13-   در اصطلاح اقتصادي فقير (مطلق) چه كسي است؟ (دانش) 14-   در يك جامعه چه افرادي زير «خط فقر» قرار دارند؟ (دانش) 15-   خط فقر چيست؟ (درك و فهم) 16-   خط فقر نشان دهنده چيست؟ (درك و فهم) 17-   سطح حداقل معيشت در تمام كشورها يكسان است؟ توضيح دهيد. (درك و فهم) 18-   تفاوت در سطح حداقل معيشت در كشورهاي مختلف منعكس كننده چيست؟ (درك و فهم) 19-   در هر جامعه با توجه به چه مواردي ميزان حداقل درآمد براي خط فقر تعيين مي‌گردد. (دانش) 20-   اندازه و وسعت فقر در هر كشوري تابع چه عواملي است؟ (دانش) 21-   با در نظر گرفتن كدام شاخص‌ها مي‌توان وسعت و اندازه‌ي فقر را در هر كشور به دست آورد؟ (دانش) 22-   رابطه سطح درآمد و ميزان فقر چگونه است؟ (درك و فهم) 23-   رابطه توزيع درآمد و ميزان فقر چگونه است؟ (درك و فهم) 24-   ار جمله مشكلات اساسي بر سر راه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه چيست؟ (دانش) 25-   نظر تحليل‌گران اقتصادي – اجتماعي در مورد تاثير فقر در پيشرفت اقتصادي چيست؟ (درك و فهم) 26-   به چه دليل اختلاف درآمد و فقر مانعي قوي بر سراه پيشرفت اقتصادي است؟ (درك و فهم) 27-   يكي از معيارهاي ساده براي سنجش وضعيت توزيع درآمد در جامعه چيست؟ (دانش) 28-   شاخص دهك چيست؟ (دانش) 29-   معيار دهك چگونه به دست مي‌آيد؟ (دانش) 30-   با محاسبه نسبت كدام دهكها، شاخصي براي مقايسه‌ي وضعيت توزيع درآمد به دست مي‌آيد؟ (دانش) 31-   هر چه نسبت دهك دهم به دهك اول بيشتر باشد، توزيع درآمد مناسبتر است يا نامناسبتر؟توضيح دهيد. (درك و فهم) 32-   از مهمترين ابزارهاي مقابله با نابرابري توزيع درآمد چيست؟ (دانش) 33-   اصلاح ساختار توزيع درآمد و مقابله با فقير مستلزم بهبود وضعيت اقتصادي در چه زمينه‌اي است؟ (دانش) 34-   به چه دليل سرمايه گذاري در زمينه نيروي انساني به بالا رفتن درآمد ملي منجر مي‌شود؟ (درك و فهم) 35-   به چه علت با وجود توزيع ناعادالانه درآمد و وجود فقر، برنامه‌ريزي براي توسعه موفقيت‌آميز نخواهد بود؟ (درك و فهم) 36-   چگونه مي‌توان انسجام و همكاري بيشتري در اجراي برنامه‌هاي توسعه پديد آورد؟ (درك و فهم) (لازم به تذكر است كه براي جواب دادن به سوالهايي مانند 34- 35- 36، دانش‌آموز بايد بتواند آنچه را فرا گرفته است به زبان خود و با استفاده از كلمات و جملات خودش بيان كند و نيازي به حفظ كردن مطالب كتاب نمي‌باشد.) فصل سوم  :  دولت و توسعه 1-      به چه علت، بحث مربوط به نقش دولت در جريان توسعه‌ي اقتصادي جوامع بحثي جدي و پراهميت است؟ (درك و فهم) 2-      دو ديدگاه عمده در رابطه با نقش دولت در اقتصاد را ذكر كنيد؟ (دانش) 3-      ديدگاه طرفداران اقتصاد آزاد براي اثبات ادعاهاي خود به چه شواهدي در طول زمان اشاره مي‌كنند؟ (دانش) 4-      طرفداران اقتصاد آزاد براي اثبات ادعاهاي خود به چه شواهدي در طول زمان اشاره مي‌كنند؟ (دانش) 5-      ديدگاه طرفداران مداخله‌ي دولت در اقتصاد را بيان كنيد؟ (درك و فهم) 6-   از ديدگاه طرفداران مداخله‌ي دولت در اقتصاد به چه علت جوامع در حال توسعه بدون حضور دولتها نمي‌توانند در مسير توسعه گام بردارند؟ (تجزيه و تحليل) 7-   در كشورهاي در حال توسعه دولت چگونه مي‌تواند حركت به سمت توسعه را تا حد ممكن افزايش دهد؟ (از ديدگاه طرفداران مداخله‌ي دولت در اقتصاد) (درك و فهم) 8-      در چه كشوري نقش دولت در جريان توسعه بسيار و مشهور بوده است؟ (دانش) 9-      كارشناسان هر يك از دو ديدگاه مداخله‌ي دولت در اقتصاد را چگونه ارزيابي مي‌كنند؟ (ارزشيابي) 10-   امروزه كارشناسان و تحليل‌گران چه نظري در رابطه با نقش دولت در اقتصاد دارند؟ (درك و فهم) 11-   به چه علت كارشناسان رابطه‌ي دولت و بخش خصوصي را به رابطه‌ي پدر و مادر با فرزندشان تشبيه مي‌كنند؟ (درك و فهم) 12- نقش دولت در توسعه ی ایران در سالهای قبل از 1300 را به اختصار توضیح دهید. (درك و فهم) 13- نقش دولت در توسعه ی ایران از سال 1300 تا 1357 را به اختصار توضیح دهید. (درك و فهم) 14- دلایل افزایش حضور دولت در اقتصاد را در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنویسید. (درك و فهم) 15- در دهه ی دوم انقلاب نقش دولت در اقتصاد چگونه بوده است ؟(درك و فهم)  

تاريخ : جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ | 21:38 | نویسنده : یعقوب درستکار احمدی |